Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 20130109031030870 ĐH KTMP 3-K8 Giáo dục thể chất 1
2 11K507111050002 TCĐH Công nghệ kỹ thuật Điện 1_K5 Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD)
3 12040311020601L3 CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K6 Cơ chế phản ứng hóa hữu cơ
4 12020511292003 CĐĐH KHMT 3_K6 Phần mềm mã nguồn mở
5 13030311202002 CĐĐH Công nghệ Hoá 2_K6 Thực tập tốt nghiệp (Hóa)
6 20130109031030848 ÐH Hoá 4-K8 Giáo dục thể chất 1
7 13030404551401 CÐ TKTT(C11) 1_K14_HKP Phối chất
8 20130109031030868 ĐH KTMP 1-K8 Giáo dục thể chất 1
9 20130109031030869 ĐH KTMP 2-K8 Giáo dục thể chất 1
10 13030311202001 CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K6 Thực tập tốt nghiệp (Hóa)
11 13030104211306 CĐ CTM 1_K13_HKP Đồ án chi tiết máy
12 13030704451201 CĐ KTĐ 1_K12_HKP Thực tậpTrang bị điện