Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 2015030505356108 TC Bảo trì và sửa chữa ô tô 1_K61 Tin học
2 15011093020905CLC ĐH Kế toán CLC 1 Mô hình toán kinh tế
3 150107031670902CDDH CĐĐH Điện 2_K9 Thiết kế thiết bị điện và công nghệ chế tạo máy điện
4 15010903050901CLC ÐH CK CLC 1 Giáo dục thể chất 3
5 150109031070824 ÐH ĐT 5-K8 Giáo dục thể chất 5
6 150105031270902 ĐH HTTT 2 Kỹ thuật lập trình
7 150109031070869 ĐH TĐH 1-K8 Giáo dục thể chất 5
8 150105031270910 ÐH KHMT 3 Kỹ thuật lập trình
9 150113031420937 ÐH CK 1 Tiếng Anh 1
10 150105031270904 ĐH KTMP 2 Kỹ thuật lập trình
11 150116031040903 ÐH Kế toán 3 Đạo đức kinh doanh
12 15011193060705CLC ĐH Kế toán CLC 2_K7 Kế toán tài chính 4 (thực hành kế toán)
13 15011103170701 ÐH Kế toán 1_K7 Kế toán tài chính 4
14 150105041271604 CÐ CN Thông Tin 4(C06)_K16 Kỹ thuật lập trình
15 150109031070829 ÐH Hoá 2-K8 Giáo dục thể chất 5
16 150116031040908 ĐH Kế toán 8 Đạo đức kinh doanh
17 150109031070823 ÐH ĐT 4-K8 Giáo dục thể chất 5
18 150113031440841 ÐH ĐT 5-K8 Tiếng Anh 3
19 150105041271603 CÐ CN Thông Tin 3(C06)_K16 Kỹ thuật lập trình
20 150105031270901 ĐH HTTT 1 Kỹ thuật lập trình