Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 150405041181601 CÐ CN Thông Tin 1(C06)_K16 Đồ họa ứng dụng 1
2 15041303801501TT CĐ ƯDTT 1_K15 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4
3 150211031181001PY CĐĐH Kế toán 19_K10_K10 Kiểm toán tài chính