Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 14010903070701 ÐH CK 1_K7 Giáo dục thể chất 5
2 QS2014.3_10 Trung đội 4 Đường lối quân sự của Đảng
3 14010903070728 ĐH HTTT 1_K7 Giáo dục thể chất 5
4 14010903070726 ĐH KTMP 1_K7 Giáo dục thể chất 5
5 14010903070725 ÐH KHMT 2_K7 Giáo dục thể chất 5
6 14010903070704 ÐH CK 4_K7 Giáo dục thể chất 5
7 QS2014.3_25 Trung đội 9 Đường lối quân sự của Đảng
8 031105146001 TC HTKT 1_K60_K60 Kế toán doanh nghiệp 2
9 031105166001 TC HTKT 1_K60_K60 Kế toán hành chính sự nghiệp
10 QS2014.3_19 Trung đội 7 Đường lối quân sự của Đảng
11 QS2014.3_22 Trung đội 8 Đường lối quân sự của Đảng
12 14010903070724 ÐH KHMT 1_K7 Giáo dục thể chất 5
13 14010903070705 ÐH CK 5_K7 Giáo dục thể chất 5
14 14010903070702 ÐH CK 2_K7 Giáo dục thể chất 5
15 14010903070703 ÐH CK 3_K7 Giáo dục thể chất 5
16 QS2014.3_28 Trung đội 10 Đường lối quân sự của Đảng
17 140116031500801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8_K8 Tin quản trị
18 QS2014.3_13 Trung đội 5 Đường lối quân sự của Đảng
19 QS2014.3_4 Trung đội 2 Đường lối quân sự của Đảng
20 14010903070727 ĐH KTMP 2_K7 Giáo dục thể chất 5