Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 160111031201001CDDH CĐĐH Kế toán 1_K10_K10 Lý thuyết kiểm toán
2 160116031641003CDDH CĐĐH QTKD 1_K10_K10 Xử lý và duy trì hệ thống thông tin tại nơi làm việc
3 160111031161005CDDH CĐĐH Kế toán 5_K10_K10 Kế toán xuất nhập khẩu
4 160111031151006CDDH CĐĐH Kế toán 12_K10_K10 Kế toán và lập báo cáo thuế
5 160102031191001CDDH CĐĐH ÔTÔ 1_K10_K10 Hệ thống thủy lực và khí nén trên ô tô
6 160116031021003CDDH CĐĐH QTKD 1_K10_K10 Dự toán ngân sách doanh nghiệp
7 160109031070911 ĐH May 4_K9 Giáo dục thể chất 5
8 160111031161001CDDH CĐĐH Kế toán 1_K10_K10 Kế toán xuất nhập khẩu
9 160105031341001CDDH CĐĐH KHMT 1_K10_K10 Lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu trên Web
10 160111031161002CDDH CĐĐH Kế toán 2_K10_K10 Kế toán xuất nhập khẩu
11 160103031551001CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K10_K10 Kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu
12 160101031591002CDDH CĐĐH Cơ khí 2_K10_K10 Tự động hoá quá trình sản xuất
13 160109031070912 ĐH May 5_K9 Giáo dục thể chất 5
14 160111031161004CDDH CĐĐH Kế toán 4_K10_K10 Kế toán xuất nhập khẩu
15 160109031070913 ĐH May 6_K9 Giáo dục thể chất 5
16 160111031161006CDDH CĐĐH Kế toán 12_K10_K10 Kế toán xuất nhập khẩu
17 160107031361001CDDH CĐĐH Điện tử 2_K10_K10 Kỹ thuật điện
18 160102031321001CDDH CĐĐH ÔTÔ 1_K10_K10 Thí nghiệm gầm ô tô