Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140412041061650 CÐ Kế toán 1 (C07)_K16_HKP Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
2 140413041431501 CÐ Cơ khí (C01) 1_K15_HKP Tiếng Anh 2
3 140204031160901 ĐH Thiết kế thời trang 1_K9 Hình hoạ 2
4 140413041431502 CÐ Cơ khí (C01) 1_K15_HKP Tiếng Anh 2
5 14020403440703 ĐH May 3_K7 Thiết kế trang phục 4
6 140405041401501 CÐ CN Thông Tin 1(C06)_K15_HKP Nguyên lý hệ điều hành
7 140208031300803 ÐH ĐT 3-K8 Thực hành điện tử cơ bản 1
8 140401041011501 CÐ Ô tô (C03) 1_K15_HKP An toàn và Môi trường Công nghiệp (Ôtô)
9 140409031080801 ÐH CK 1-K8_K8_HKP Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
10 140204031160902 ĐH Thiết kế thời trang 2_K9 Hình hoạ 2
11 14040804461401 CÐ Điện tử(C05) 1_K14_HKP Lý thuyết mạch 1 (ĐT)
12 140412031080803 ĐH KTMP 1-K8_K8_HKP Tư tưởng Hồ Chí Minh
13 140411041211550 CÐ Kế toán 1 (C07)_K15_HKP Nguyên lý kế toán
14 14040104611450 CÐ CĐT(C02) 2_K14_HKP Máy tự động
15 14020703900701 ĐH TĐH 1_K7 Thực tập truyền động điện (TĐH)
16 140401041191501 CÐ Cơ điện(C19) 1_K15_HKP Chi tiết máy
17 14040203430701 ÐH Ôtô 1_K7_HKP Thực hành cơ bản gầm ô tô
18 140410041071604 CĐ TĐH 1_K16_HKP Toán cao cấp 1
19 140407041081501 CĐ TĐH 1_K15_HKP Điện tử công suất
20 140405041541601 CÐ CTM (C01) 1_K16_HKP Tin học văn phòng