Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140109031010901CDNDH LT_QS1 Công tác quốc phòng, an ninh
2 140102031210801CDDH CĐĐH Công nghệ ÔTÔ 1_K8_K8 Kết cấu ô tô
3 140116031630801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8_K8 Xác định rủi ro và áp dụng các quy trình quản lý rủi ro
4 QS2014.2_12 Trung đội 3 Đường lối quân sự của Đảng
5 20130109031030863 ĐH TĐH 1-K8 Giáo dục thể chất 1
6 140116031420805CDDH CĐĐH Kế toán 5_K8_K8 Quản trị văn phòng
7 140109031010902TCDH LT_QS3 Công tác quốc phòng, an ninh
8 140111031220803CDDH CĐĐH Kế toán 3_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
9 140101031120801CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Công nghệ xử lý vật liệu
10 QS2014.2_1 Trung đội 1 Đường lối quân sự của Đảng
11 20130109031030805 ÐH CK 5-K8 Giáo dục thể chất 1
12 20130109031030801 ÐH CK 1-K8 Giáo dục thể chất 1
13 20130109031030854 ĐH May 3-K8 Giáo dục thể chất 1
14 140101031120802CDDH CĐĐH CK 2_K8_K8 Công nghệ xử lý vật liệu
15 QS2014.2_7 Trung đội 2 Đường lối quân sự của Đảng
16 20130109031030856 ĐH TKTT 1-K8 Giáo dục thể chất 1
17 140111031220806CDDH CĐĐH Kế toán 6_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
18 20130109041031549 CÐ TC-NN 1 (C27)_K15 Giáo dục thể chất 1
19 13020804281402 CÐ Điện tử(C05) 2_K14 Thực hành Kỹ thuật xung – số
20 140111031070801CDDH CĐĐH Kế toán 1_K8_K8 Kế toán quản trị 2