Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 14021603090601LV ĐH TC-NH 5_K6 Ngân hàng Trung ương
2 14020703600601 ĐH Điện 1_K6 Truyền động điện
3 14020904051450 CÐ Điện tử(C05) 1_K14 Giáo dục thể chất 3
4 14030104211306 CĐ ĐL 1_K13_HKP Đồ án chi tiết máy
5 14020503010501 ĐH KHMT 1_K5 An toàn và bảo mật thông tin
6 14021103080601 ĐH KT 1_K6 Kế toán công ty
7 040705366001 TC Điện CN&DD 1_K60_K60 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
8 040705456001 TC Điện CN&DD 1_K60_K60 Vận hành Scada
9 14020903060601 ĐH ÔTÔ 1_K6 Giáo dục thể chất 4
10 14021103860601 ĐH TC-NH 1_K6 Tài chính doanh nghiệp 1
11 14021303310601 ĐH CĐT 1_K6 Tiếng anh chuyên ngành ( CĐT)
12 14021103170601 ĐH KT 1_K6 Kế toán tài chính 4
13 042305506001 TC CKCT 1_ K60_K60 Công nghệ CAD/CAM
14 040705366002 TC Điện CN&DD 2_K60_K60 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
15 1402050351K60601 ĐH KTPM1_K6 Khai thác dữ liệu (Data Mining)
16 14020503740605 ĐH KHMT 1_K6 Giải thuật di truyền và ứng dụng
17 14020903070601 ĐH VNH 1_K6 Giáo dục thể chất 5
18 14021103080606 ĐH KT 1_K6 Kế toán công ty
19 040705456002 TC Điện CN&DD 2_K60_K60 Vận hành Scada
20 14022303020601 ĐH CK 1_K6 Thực tập nguội