Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 130409031020806CLC ĐH KTMP CLC 1-K8_K8 Đường lối quân sự của Đảng
2 13021304441419 CÐ HPT(C14) 1_K14 Tiếng anh 4
3 130205041541503 CÐ Điện, điện tử(C04) 3_K15 Tin học văn phòng
4 13020403160602 ĐH May 2_K6 Hình họa
5 130223031010802 ÐH CK 2_K8 Thực hành cắt gọt 1
6 130223031010804 ÐH CK 4_K8 Thực hành cắt gọt 1
7 130409031020805CLC ÐH ĐT CLC 1-K8_K8 Đường lối quân sự của Đảng
8 130216041151505 CĐ Kế toán 5 (C07)_K15 Kinh tế vi mô
9 13020103240702 ÐH CK 2_K7 Đồ án chi tiết máy
10 13021304441434 CÐ QTKD(C09) 1 _K14 Tiếng anh 4
11 130205041541502 CÐ Điện, điện tử(C04) 2_K15 Tin học văn phòng
12 130204031270804 ĐH May 4_K8 Mỹ thuật trang phục
13 130409031020804CLC ÐH Điện CLC 1-K8_K8 Đường lối quân sự của Đảng
14 130409031020801CLC ÐH CK CLC 1-K8_K8 Đường lối quân sự của Đảng
15 13020204371402 CÐ Ô tô (C03) 2_K14 Lý thuyết động cơ - Ô tô 2
16 13020103440703 ÐH CĐT 3_K7 Thực tập cơ khí cơ bản
17 130204041061501 CÐ TKTT(C11) 1_K15 Cơ sở thẩm mỹ
18 13020403160603 ĐH May3_K6 Hình họa
19 130409031020807CLC ĐH Kế toán CLC 1-K8_K8 Đường lối quân sự của Đảng
20 13020204371403 CÐ Ô tô (C03) 3_K14 Lý thuyết động cơ - Ô tô 2