Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140116031420805CDDH CĐĐH Kế toán 5_K8_K8 Quản trị văn phòng
2 140111031220807CDDH CĐĐH Kế toán 7_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
3 140111031220804CDDH CĐĐH Kế toán 4_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
4 140116031420802CDDH CĐĐH Kế toán 2_K8_K8 Quản trị văn phòng
5 140111031120806CDDH CĐĐH Kế toán 6_K8_K8 Kế toán tài chính 4
6 13020404521402 CÐ May(C10) 2_K14 Thực tập cơ sở ngành (CN May)
7 140116031420804CDDH CĐĐH Kế toán 4_K8_K8 Quản trị văn phòng
8 140111031120804CDDH CĐĐH Kế toán 4_K8_K8 Kế toán tài chính 4
9 140111031070806CDDH CĐĐH Kế toán 6_K8_K8 Kế toán quản trị 2
10 140116031630801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8_K8 Xác định rủi ro và áp dụng các quy trình quản lý rủi ro
11 140111031220806CDDH CĐĐH Kế toán 6_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
12 140111031070807CDDH CĐĐH Kế toán 7_K8_K8 Kế toán quản trị 2
13 QS2014.2_25 Trung đội 8 Đường lối quân sự của Đảng
14 140111031070802CDDH CĐĐH Kế toán 2_K8_K8 Kế toán quản trị 2
15 140101031120802CDDH CĐĐH CK 2_K8_K8 Công nghệ xử lý vật liệu
16 140101031180801CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Cơ sở thiết kế máy công cụ
17 140111031070803CDDH CĐĐH Kế toán 3_K8_K8 Kế toán quản trị 2
18 140103031740801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8_K8 Phân tích công nghiệp 2
19 QS2014.2_30 Trung đội 9 Đường lối quân sự của Đảng
20 140111031120807CDDH CĐĐH Kế toán 7_K8_K8 Kế toán tài chính 4