Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 150402031260901 ÐH Ôtô 1_K9 Nhiệt kỹ thuật
2 150410031050904 ÐH KHMT 1_K9 Phương pháp tính
3 150411031210902 ĐH TC-NN 1_K9 Nguyên lý kế toán
4 150408031210901 ÐH ĐT 1_K9 Mạch điện tử 1
5 150405031560901 ÐH KHMT 1_K9 Toán rời rạc
6 15040193130901CLC ÐH Ôtô CLC_K9 Sức bền vật liệu (CT CLC)
7 150408031110903 ÐH Nhiệt 1_K9 Kỹ thuật điện tử
8 150416031230801 ĐH TC-NN 1-K8_K8 Marketing căn bản
9 150413031010902 ĐH VNH (HDDL) 1_K9 Dẫn luận ngôn ngữ học
10 150402031241002 CĐĐH ÔTÔ 1_K10_K10 Lý thuyết ô tô
11 150408031250901 TCĐH ĐT 1_K9_K9 Thiết bị đầu cuối thông tin
12 150401031580903 ÐH Ôtô 1_K9 Sức bền vật liệu
13 150412031061007 ÐH KHMT 1_K10 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
14 150407031510801 ÐH Điện 1-K8_K8 Máy điện
15 150414031070901 ĐH VNH (HDDL) 1_K9 Địa lý du lịch
16 150407031360903 ÐH Ôtô 1_K9 Kỹ thuật điện
17 150404031590801 ĐH TKTT 1-K8_K8 Thiết kế trang phục 2
18 15040703140701 ÐH Điện 1_K7 Kỹ thuật chiếu sáng công nghiệp
19 150407031080801 ÐH Điện 1-K8_K8 Điện tử công suất
20 150412031010902 ĐH TC-NN 1_K9 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam