Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140212041061607 CÐ CĐT(C02) 1_K16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
2 14020803310804CLC ÐH ĐT CLC 1-K8 Thực hành Điện tử cơ bản 1
3 140209041041616 CÐ CTM (C01) 1_K16 Giáo dục thể chất 2
4 140203041011501 CĐ Công nghệ Hóa học 1_K15 An toàn lao động
5 140212041011503 CÐ May(C10) 3_K15 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
6 140212041011513 CÐ Điện, điện tử(C04) 8_K15 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
7 140208041241501 CÐ Điện tử truyền thông(C05) 1_K15 Nguyên lý truyền thông
8 140210041071606 CÐ May(C10) 6_K16 Toán cao cấp 1
9 140204031170801 ĐH TKTT 1-K8 Hình hoạ mầu
10 140205041061601 CÐ CN Thông Tin 1(C06)_K16 Cơ sở dữ liệu
11 140207031680905 ÐH Điện 5_K9 Thực hành điện cơ bản
12 140213041431542 CÐ Điện tử truyền thông(C05) 1_K15 Tiếng Anh 2
13 140205041231504 CÐ CN Thông Tin 4(C06)_K15 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server)
14 140205041561601 CÐ CN Thông Tin 1(C06)_K16 Toán rời rạc
15 140212041061609 CÐ CĐT(C02) 3_K16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
16 140205041191504 CÐ CN Thông Tin 4(C06)_K15 Đồ họa ứng dụng 2
17 140213041431521 CÐ Cơ khí (C01) 1_K15 Tiếng Anh 2
18 140212041011515 CÐ Điện tử truyền thông(C05) 1_K15 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
19 140204041231601 CÐ TKTT(C11) 1_K16 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam
20 140204031660802 ĐH May 2-K8 Thực hành thiết kế trang phục 1