Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 150105031571002CDDH CĐĐH KHMT 3_K10_K10 Tối ưu hoá
2 150111031021001CDDH CĐĐH Kế toán 1_K10_K10 Hệ thống thông tin kế toán
3 150310031080907 TCĐH CK 1_K9_K9_HKP Toán cao cấp 2A
4 150310031050802 ĐH TĐH 1-K8_K8_HKP Phương pháp tính
5 150111031021002CDDH CĐĐH Kế toán 2_K10_K10 Hệ thống thông tin kế toán
6 150110031041004CDDH CĐĐH QTKD 2_K10_K10 Mô hình toán kinh tế
7 150112031061002CDNDH CĐN- ĐH Ô tô 1_K10_K10 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
8 150105031571001CDDH CĐĐH KHMT 1_K10_K10 Tối ưu hoá
9 150110031071004TCDH TCĐH Điện 1_K10_K10 Toán cao cấp 1
10 15030103540701 ÐH CK 1_K7_HKP Vẽ kỹ thuật (Cơ khí)
11 150104031660902 ĐH Thiết kế thời trang 2 Thực hành thiết kế trang phục 1
12 150104041421503 CÐ May(C10) 3_K15 Thiết kế mẫu công nghiệp
13 2015030705306101 TC Điện CN&DD 1_K61 Đo lường điện và cảm biến
14 150111031121002CDDH CĐĐH Kế toán 2_K10_K10 Kế toán tài chính 4
15 150110031041001CDDH CĐĐH QTKD 1_K10 Mô hình toán kinh tế
16 150111031121007CDDH CĐĐH Kế toán 7_K10_K10 Kế toán tài chính 4
17 150107031491004CDDH CĐĐH Điện 4_K10_K10 Mạch điện 2
18 150111031121006CDDH CĐĐH Kế toán 6_K10_K10 Kế toán tài chính 4
19 150107031471001CDDH CĐĐH Điện tử 1_K10_K10 Lý thuyết điều khiển tự động
20 150301031760903 ĐH TĐH 1_K9_HKP Vẽ kỹ thuật