Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 20130109031030853 ĐH May 2-K8 Giáo dục thể chất 1
2 20130109031030806 ÐH CK 6-K8 Giáo dục thể chất 1
3 140116031420805CDDH CĐĐH Kế toán 5_K8_K8 Quản trị văn phòng
4 QS2014.2_25 Trung đội 8 Đường lối quân sự của Đảng
5 20130109031030871 ĐH TC-NN 1-K8 Giáo dục thể chất 1
6 140103031020801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8_K8 Ăn mòn và bảo vệ kim loại
7 140103031740801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8_K8 Phân tích công nghiệp 2
8 QS2014.2_30 Trung đội 9 Đường lối quân sự của Đảng
9 140111031120802CDDH CĐĐH Kế toán 2_K8_K8 Kế toán tài chính 4
10 20130109031030856 ĐH TKTT 1-K8 Giáo dục thể chất 1
11 140111031220803CDDH CĐĐH Kế toán 3_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
12 140116031030801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8_K8 Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế
13 QS2014.2_12 Trung đội 3 Đường lối quân sự của Đảng
14 QS2014.2_6 Trung đội 10 Đường lối quân sự của Đảng
15 140111031220805CDDH CĐĐH Kế toán 5_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
16 QS2014.2_1 Trung đội 1 Đường lối quân sự của Đảng
17 140103031190801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8_K8 Công nghệ mạ điện
18 QS2014.2_19 Trung đội 6 Đường lối quân sự của Đảng
19 QS2014.2_13 Trung đội 4 Đường lối quân sự của Đảng
20 20130109031030843 ÐH CĐT 2-K8 Giáo dục thể chất 1