Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140207041681601 CÐ Điện tử truyền thông(C05) 1_K16 Thực hành điện cơ bản
2 140204041681503 CÐ May(C10) 3_K15 Thực tập sản xuất (Ngành Công nghệ May)
3 140204041021503 CÐ May(C10) 3_K15 Công nghệ may 2
4 140201041311505 CÐ Cơ khí (C01) 1_K15 Đồ án chi tiết máy
5 140207041681604 CĐ TĐH 1_K16 Thực hành điện cơ bản
6 14031603070601LV ĐH TC-NH 5_K6_HKP Quản lý danh mục đầu tư
7 14031103320601LV ĐH TC-NH 5_K6_HKP Lập và phân tích dự án đầu tư (QLKD KS)
8 14031603010601LV ĐH TC-NH 5_K6_HKP Dự toán ngân sách doanh nghiệp (TCNH)