Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Tiếng Anh 3 Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Trắc nghiệm Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160113031440962 Lớp ưu tiên: ÐH ĐT 4_K9
Trang       Từ 1 đến 30 của 50 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 0941050338 Nguyễn Lan Anh 7.5  7.5              7.5 Đủ điều kiện
2 0941050029 Trịnh Thị Lan Anh 7.5              7.8 Đủ điều kiện
3 0941050367 Phan Trung Bắc             7 Đủ điều kiện
4 0941050356 Nguyễn Thị Bích             7.5 Đủ điều kiện
5 0941050078 Phạm Duy Bình 7.5  6.5              7 Đủ điều kiện
6 0941050006 Bùi Quang Chỉnh             7.5 Đủ điều kiện
7 0941050059 Trần Văn Cường 6.5              6.8 Đủ điều kiện
8 0941050037 Ngô Mạnh Đạt 6.5  6.5              6.5 Đủ điều kiện
9 0941050077 Nguyễn Quyết Đạt 6.5              6.3 Đủ điều kiện
10 0941050368 Phạm Tiến Đạt             6 Đủ điều kiện
11 0941050375 Trần Công Đức           45    0 Học lại
12 0941050068 Nguyễn Hữu Dũng             8 Đủ điều kiện
13 0941050353 Đỗ Tuấn Dương 7.5              7.3 Đủ điều kiện
14 0941050221 Nguyễn Viết Dương 6.5              6.8 Đủ điều kiện
15 0941050056 Trần Vũ Nam Dương             7 Đủ điều kiện
16 0941050087 Ngô Tiến Duy             7 Đủ điều kiện
17 0941050035 Phạm Đức Duy 7.5              6.8 Đủ điều kiện
18 0941050304 Nguyễn Thị Duyên 7.5  7.5              7.5 Đủ điều kiện
19 0941050008 Tạ Trung Hải 7.5  7.5              7.5 Đủ điều kiện
20 0941050360 Nguyễn Thị Hiện 7.5              7.8 Đủ điều kiện
21 0941050292 Lê Văn Hoa 7.5              7.3 Đủ điều kiện
22 0941050018 Nguyễn Bá Hợp 6.5  6.5              6.5 Đủ điều kiện
23 0941050370 Đặng Thị Thúy Hường             7.5 Đủ điều kiện
24 0941050046 Nguyễn Văn Hưởng 7.5              7.3 Đủ điều kiện
25 0941050047 Hồ Quang Huy 7.5              7.3 Đủ điều kiện
26 0941050032 Nguyễn Văn Khải 7.5              7.3 Đủ điều kiện
27 0941050015 Nguyễn Đức Khanh 7.5  7.5              7.5 Đủ điều kiện
28 0941050040 Lê Công Minh Khôi             8 Đủ điều kiện
29 0941050289 Mai Thị Khuyên 8.5              8.3 Đủ điều kiện
30 0941050196 Dương Ngọc Lâm 7.5              7.3 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 50 bản ghi.