Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Điều khiển quá trình Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160107041131604 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 4_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 80 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1631040411 Lê Duy An             6 Đủ điều kiện
2 1631040363 Hà Việt Anh             6 Đủ điều kiện
3 1631040151 Nguyễn Ngọc Anh             1.5 Học lại
4 1631040314 Trần Văn Bách             7.5 Đủ điều kiện
5 1631040324 Phan Duy Bảy             7 Đủ điều kiện
6 1631040129 Nguyễn Văn Bình             1.5 Học lại
7 1631040383 Nguyễn Văn Bình             7.5 Đủ điều kiện
8 1631040390 Nguyễn Văn Bình             7.5 Đủ điều kiện
9 1631040344 Phạm Văn Bình             7 Đủ điều kiện
10 1631040322 Vũ Bá Công             6 Đủ điều kiện
11 1631040078 Nguyễn Mạnh Cường             1.5 Học lại
12 1631040186 Nguyễn Trọng Cường             7 Đủ điều kiện
13 1631040315 Trần Cao Cường             6.5 Đủ điều kiện
14 1631040332 Phạm Quang Đại             6.5 Đủ điều kiện
15 1631040409 Đinh Tiến Đạt             6.5 Đủ điều kiện
16 1631040321 Đỗ Đắc Đạt             6.5 Đủ điều kiện
17 1631040405 Lê Thành Đạt             6 Đủ điều kiện
18 1631040386 Nguyễn Viết Đệ             6.5 Đủ điều kiện
19 1631040105 Hoàng Văn Đích           15    0 Học lại
20 1631040346 Phạm Văn Đỉnh             6.5 Đủ điều kiện
21 1631040308 Nguyễn Văn Doan             6 Đủ điều kiện
22 1631040408 Phạm Minh Đức             7.5 Đủ điều kiện
23 1631040404 Trần Xuân Đức             7.5 Đủ điều kiện
24 1631040326 Nguyễn Hữu Giang             6.5 Đủ điều kiện
25 1631040414 Lương Hoàng Hà             5 Đủ điều kiện
26 1631040052 Nguyễn Văn Hài             0.5 Học lại
27 1631040325 Giáp Đình Hải             6 Đủ điều kiện
28 1631040042 Nguyễn Văn Hải             2 Học lại
29 0841040234 Phan Nhật Hiệp             6.5 Đủ điều kiện
30 1631040081 Ngô Văn Hoàng             6 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 80 bản ghi.