Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Pháp luật đại cương Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160112041071621 Lớp ưu tiên: CÐ Ô tô (C03) 3_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 46 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1531080025 Lê Văn Biển             7 Đủ điều kiện
2 1631030601 Lê Văn Bình             8 Đủ điều kiện
3 1631030159 Nguyễn Bá Công             6.5 Đủ điều kiện
4 1631030614 Nguyễn Sỹ Cương             7 Đủ điều kiện
5 1631030331 Hoàng Mạnh Cường           12    0 Học lại
6 1631010200 Nguyễn Tá Cường             7 Đủ điều kiện
7 1631190278 Nguyễn Văn Cường             7.5 Đủ điều kiện
8 1631030138 Trịnh Đăng Đại             9 Đủ điều kiện
9 1631010171 Lưu Đình Đạt             7 Đủ điều kiện
10 1631030067 Trần Việt Dũng             6.5 Đủ điều kiện
11 1631030624 Vũ Hữu Dương           10    0 Học lại
12 1631030141 Phan Văn Hào             6.5 Đủ điều kiện
13 1631030335 Đỗ Công Hảo           12    0 Học lại
14 1631030147 Bùi Chí Hiếu             7 Đủ điều kiện
15 1631030187 Nguyễn Minh Hiếu             7 Đủ điều kiện
16 1631030160 Nguyễn Đắc Minh Hoàng             7.5 Đủ điều kiện
17 1631010084 Lữ Văn Khôi             8 Đủ điều kiện
18 1631010169 Lương Xuân Kiên             7.5 Đủ điều kiện
19 1631190514 Hoàng Xuân Long             6 Đủ điều kiện
20 1631190211 Trần Tiến Mạnh             7 Đủ điều kiện
21 0841030305 Phạm Xuân May           10    0 Học lại
22 1631190424 Nguyễn Văn Minh             7.5 Đủ điều kiện
23 1631030239 Vũ Đức Nguyên             7 Đủ điều kiện
24 1631030165 Trần Văn Quang             7.5 Đủ điều kiện
25 1631030110 Nguyễn Văn Sáng             7 Đủ điều kiện
26 1631030167 Nguyễn Thanh Sơn             6.5 Đủ điều kiện
27 1631030193 Nguyễn Đình Sỹ             7.5 Đủ điều kiện
28 1631030103 Nguyễn Trí Thanh             6.5 Đủ điều kiện
29 1631030125 Đỗ Văn Thành             7 Đủ điều kiện
30 1631030123 Nguyễn Trung Thành             7.5 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 46 bản ghi.