Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Thiết kế hệ thống cung cấp điện Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Bài tập lớn Số tín chỉ: 1 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160107041661605 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 5_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 62 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1631040439 Nguyễn Hoàng Anh               6 Đủ điều kiện
2 1631040448 Nguyễn Việt Anh               7 Đủ điều kiện
3 1631040498 Phạm Tuấn Anh               0 Học lại
4 1631040511 Bùi Thị ánh               6 Đủ điều kiện
5 1631040432 Trần Ngọc Bảo             15    0 Học lại
6 1631040472 Phạm Ngọc Bông               6 Đủ điều kiện
7 1631040450 La Văn Chiến               6 Đủ điều kiện
8 1631040473 Nguyễn Quyết Chiến               7 Đủ điều kiện
9 1631040461 Trịnh Ngọc Chiến             15    0 Học lại
10 1631040488 Nguyễn Đức Chính               7 Đủ điều kiện
11 1631040475 Phạm Hồng Cường               7 Đủ điều kiện
12 1631040482 Phạm Văn Cường               0 Đủ điều kiện
13 1631040478 Lê Văn Đạt               0 Đủ điều kiện
14 1631040470 Nguyễn Thành Đạt               6 Đủ điều kiện
15 1631040508 Hoàng Nguyên Đồng               6 Đủ điều kiện
16 1631040420 Nguyễn Văn Du               6 Đủ điều kiện
17 1631040462 Nguyễn Văn Dũng               0 Đủ điều kiện
18 1631040507 Phạm Văn Dưỡng               5 Đủ điều kiện
19 1631040504 Đinh Thế Duy               0 Đủ điều kiện
20 1631040451 Lê Hữu Hà               0 Đủ điều kiện
21 1631040449 Quản Thiện Hải               6 Đủ điều kiện
22 1631040471 Nguyễn Văn Hạnh               6 Đủ điều kiện
23 1631040435 Lê Thế Hiển               7 Đủ điều kiện
24 1631040460 Nguyễn Duy Hòa               0 Học lại
25 1631040440 Đặng Xuân Hoàng               0 Học lại
26 1631040465 Nguyễn Văn Học               6 Đủ điều kiện
27 1631040430 Nguyễn Văn Hợi               7 Đủ điều kiện
28 1631040469 Vũ Văn Hợi               7 Đủ điều kiện
29 1631040489 Hoàng Văn Hợp               7 Đủ điều kiện
30 1631040433 Nguyễn Văn Hưng               0 Học lại
Trang       Từ 1 đến 30 của 62 bản ghi.