Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Giáo dục thể chất 3 Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Thực hành (GDTC) Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160109041051721 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 4_K17
Trang       Từ 1 đến 30 của 63 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1731040302 Cao Đức Anh               7
2 1731040253 Nguyễn Ngọc Anh               9
3 1731040244 Nguyễn Văn Chăm               0
4 1731040245 Nguyễn Văn Châu               6
5 1731040275 Lại Công Minh Chiến               0
6 1731040267 Đinh Văn Công               6
7 1731040287 Nguyễn Hữu Công               6
8 1731040261 Nguyễn Văn Đại               6
9 1731040321 Nguyễn Công Dân               6
10 1731040262 Hoàng Văn Đạt               6
11 1731040331 Nguyễn Tiến Đạt               0
12 1731040269 Nguyễn Văn Dinh               6
13 1731040330 Hoàng Văn Đỉnh               6
14 1731040258 Nguyễn Quốc Đôi               6
15 1731040281 Nguyễn Hữu Đức               6
16 1731040254 Nguyễn Huy Đức               6
17 1731040259 Nguyễn Quang Đức               7
18 1731040257 Nguyễn Khánh Duy               6
19 1731040252 Nguyễn Tiến Duy               0
20 1731040248 Phan Hữu Duy               0
21 1731040296 Trần Hoàng Giang               0
22 1731040324 Nguyễn Văn Hà               0
23 1731040266 Đỗ Xuân Hải               6
24 1731040276 Nguyễn Minh Hiếu               0
25 1731040327 Lê Đức Hòa               0
26 1731040277 Lê Văn Hưởng               6
27 1731040294 Lê Thanh Lâm               0
28 1731040260 Đoàn Thanh Lịch               6
29 1731040332 Lê Quang Minh               6
30 1731040378 Lương Văn Nam               0
Trang       Từ 1 đến 30 của 63 bản ghi.