Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160102041011601 Lớp ưu tiên: CÐ Ô tô (C03) 3_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 80 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1631030291 Bùi Công Anh             8 Đủ điều kiện
2 1631030370 Lê Đình Anh             8.5 Đủ điều kiện
3 1631030089 Đỗ Văn Chi             6.5 Đủ điều kiện
4 1631030079 Nguyễn Gia Chiến             6.5 Đủ điều kiện
5 1631030351 Đỗ Đức Cường             8.5 Đủ điều kiện
6 1631030307 Nguyễn Mạnh Cường             9 Đủ điều kiện
7 1631030304 Trần Văn Cường             6.5 Đủ điều kiện
8 1631030315 Mai Văn Đạt             8.5 Đủ điều kiện
9 1631030320 Ngô Văn Đạt             7 Đủ điều kiện
10 1631030364 Nguyễn Quang Đạt             8.5 Đủ điều kiện
11 1631030311 Nguyễn Tiến Đạt             8.5 Đủ điều kiện
12 1631030328 Nguyễn Tiến Đạt             8.5 Đủ điều kiện
13 1631030340 Nguyễn Văn Đạt             9 Đủ điều kiện
14 1631030025 Nguyễn Xuân Đạt             6.5 Đủ điều kiện
15 1631030005 Nguyễn Anh Điền             6.5 Đủ điều kiện
16 1631030085 Nguyễn Đắc Đoan             6.5 Đủ điều kiện
17 1631030305 Trần Mạnh Dũng             8.5 Đủ điều kiện
18 1631030067 Trần Việt Dũng             6 Đủ điều kiện
19 1631030033 Phạm Ngọc Được             6.5 Đủ điều kiện
20 1631030212 Vũ Minh Dương             8.5 Đủ điều kiện
21 1631030318 Đỗ Ngọc Duy             6 Đủ điều kiện
22 1631030353 Phạm Văn Duyên             8.5 Đủ điều kiện
23 1631030388 Nguyễn Minh Hải             9 Đủ điều kiện
24 1631030324 Phạm Ngọc Hải             6.5 Đủ điều kiện
25 1631030337 Vũ Duy Hiển             8.5 Đủ điều kiện
26 1631030045 Nguyễn Hồng Hiệp             6.5 Đủ điều kiện
27 1631030019 Nguyễn Hữu Hiệp             8.5 Đủ điều kiện
28 1631030356 Hoàng Minh Hoà             8.5 Đủ điều kiện
29 1631030048 Đặng Xuân Hòa             6 Đủ điều kiện
30 1631030263 Chu Minh Hoàn             8.5 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 80 bản ghi.