Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Điện tử công suất Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160107041081702 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 2_K17
Trang       Từ 1 đến 30 của 88 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1731040136 Đỗ Tuấn Anh           30    0 Học lại
2 1731040125 Lê Hoàng Tuấn Anh             7 Đủ điều kiện
3 1731040098 Trần Thanh Bằng             7.5 Đủ điều kiện
4 1731040093 Phạm Văn Bình           30    0 Học lại
5 1731040094 Đỗ Đình Chiến             7 Đủ điều kiện
6 1731040140 Nguyễn Chí Công           30    0 Học lại
7 1731040365 Đào Văn Đại           30    0 Học lại
8 1731040126 Hồ Bá Đại             7 Đủ điều kiện
9 1731040157 Đỗ Trọng Đằng             7.5 Đủ điều kiện
10 1731040118 Nguyễn Quốc Đạt             7 Đủ điều kiện
11 1631040802 Trần Doãn Đạt             7.5 Đủ điều kiện
12 1731040335 Vũ Thành Đạt           30    0 Học lại
13 1731040101 Trương Đức Đông             7.5 Đủ điều kiện
14 1731040145 Đào Nhân Đức             8.5 Đủ điều kiện
15 1731040105 Hà Văn Dũng             7.5 Đủ điều kiện
16 1731040090 Nguyễn Minh Dũng             7.5 Đủ điều kiện
17 1731040115 Nguyễn Tiến Dũng             8 Đủ điều kiện
18 1731040121 Nguyễn Văn Dũng             8 Đủ điều kiện
19 1731040117 Trần Văn Dũng             7 Đủ điều kiện
20 1731040124 Hà Văn Dương             7.5 Đủ điều kiện
21 1731040111 Lương Ngọc Dương             7.5 Đủ điều kiện
22 1731040155 Nguyễn Văn Duy             7 Đủ điều kiện
23 1731040122 Phùng Quang Giang             7 Đủ điều kiện
24 1431020081 Phạm Việt Hải             6 Đủ điều kiện
25 1731040087 Trần Ngọc Hải             7.5 Đủ điều kiện
26 1731040158 Nguyễn Trọng Hiền             7 Đủ điều kiện
27 1731040119 Nguyễn Trọng Hiếu             7 Đủ điều kiện
28 1731040099 Nguyễn Trung Hiếu           12    0.5 Học lại
29 1731040083 Phạm Văn Hiếu           30    0 Học lại
30 1731040096 Phạm Văn Hiếu             7.5 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 88 bản ghi.