Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Kế toán công ty Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160111041051601 Lớp ưu tiên: CÐ Kế toán 1 (C07)_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 75 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1231071139 Đặng Thị Thuý An             8.5 Đủ điều kiện
2 1631070026 Đoàn Thị Ngọc Anh             8.5 Đủ điều kiện
3 1631070032 Nguyễn Thị Ngọc Anh             7.5 Đủ điều kiện
4 1631070042 Nguyễn Thị Vân Anh             8 Đủ điều kiện
5 1631070075 Lê Thị ánh             7.5 Đủ điều kiện
6 1631070014 Trương Thị Bích             8 Đủ điều kiện
7 1631070378 Lê Thị Chính             8 Đủ điều kiện
8 1631070328 Phạm Thị Dung             8 Đủ điều kiện
9 1631070373 Nguyễn Thị Dương             8 Đủ điều kiện
10 1631070097 Nguyễn Thị Hà             7.5 Đủ điều kiện
11 1631070033 Đỗ Thị Thúy Hằng             7.5 Đủ điều kiện
12 1631070054 Khúc Thị Thanh Hằng             8.5 Đủ điều kiện
13 1631070065 Lê Thị Hằng             7.5 Đủ điều kiện
14 1631070061 Nguyễn Thu Hằng             8.5 Đủ điều kiện
15 1631070013 Văn Thị Thu Hằng             8.5 Đủ điều kiện
16 1631070055 Vương Thúy Hằng             8.5 Đủ điều kiện
17 1631070081 Hà Thị Hạnh             8 Đủ điều kiện
18 1631070041 Nguyễn Thị Hậu             7.5 Đủ điều kiện
19 1631070104 Đỗ Thị Hiền             7.5 Đủ điều kiện
20 1631070028 Ngô Thị Hiền             8.5 Đủ điều kiện
21 1631070070 Nguyễn Thị Hiền             7.5 Đủ điều kiện
22 1631070284 Nguyễn Thị Hiền             7.5 Đủ điều kiện
23 1631070020 Lưu Thị Hoa             8.5 Đủ điều kiện
24 1631070023 Hoàng Thị Hoà             7.5 Đủ điều kiện
25 1631070024 Đỗ Thị Hòa             8.5 Đủ điều kiện
26 1631070050 Đỗ Thanh Hương           10    7.5 Học lại
27 1631070001 Vũ Thị Hương             8.5 Đủ điều kiện
28 1631070059 Phạm Thị Hường             8 Đủ điều kiện
29 1631070068 Cao Thị Huyền             8 Đủ điều kiện
30 1631070079 Lê Thị Huyền             8 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 75 bản ghi.