Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Pháp luật đại cương Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160112041071610 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 4_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 47 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1631040520 Đinh Lệnh Tuấn Anh             7.5 Đủ điều kiện
2 1631040556 Đồng Tuấn Anh             7 Đủ điều kiện
3 1631040511 Bùi Thị ánh             6.5 Đủ điều kiện
4 1631040324 Phan Duy Bảy             8 Đủ điều kiện
5 1631040843 Nguyễn Trọng Công             7.5 Đủ điều kiện
6 1631040322 Vũ Bá Công             7 Đủ điều kiện
7 1631040532 Lê Đình Cường             7.5 Đủ điều kiện
8 1631040547 Lê Xuân Cường             7.5 Đủ điều kiện
9 1631040315 Trần Cao Cường           16    0 Học lại
10 1631190495 Đỗ Hoa Đà             7 Đủ điều kiện
11 1631040409 Đinh Tiến Đạt             6 Đủ điều kiện
12 1631040548 Trương Văn Đạt             7 Đủ điều kiện
13 1631040386 Nguyễn Viết Đệ             6 Đủ điều kiện
14 1631040507 Phạm Văn Dưỡng             6 Đủ điều kiện
15 1631040326 Nguyễn Hữu Giang             7 Đủ điều kiện
16 1631040414 Lương Hoàng Hà             5 Đủ điều kiện
17 1631040440 Đặng Xuân Hoàng           12    0 Học lại
18 1631190449 Nguyễn Quang Hoàng             7 Đủ điều kiện
19 1631040566 Nguyễn Văn Hoàng             7 Đủ điều kiện
20 1631010139 Đoàn Văn Hùng             6.5 Đủ điều kiện
21 1631040339 Hoàng Văn Hùng             7.5 Đủ điều kiện
22 1631040397 Đỗ Cao Kỳ             7 Đủ điều kiện
23 1631040402 Lã Ngọc Linh             7.5 Đủ điều kiện
24 1631040814 Mai Văn Long             7.5 Đủ điều kiện
25 1631040361 Hoàng Văn Mạnh             7 Đủ điều kiện
26 1631040401 Nguyễn Duy Mạnh             7 Đủ điều kiện
27 1631190443 Lê Văn Nên             7 Đủ điều kiện
28 1631040406 Nguyễn Hồng Phúc             7.5 Đủ điều kiện
29 1631040536 Lê Đức Phương             8 Đủ điều kiện
30 1631040209 Nguyễn Đồng Quang           14    0 Học lại
Trang       Từ 1 đến 30 của 47 bản ghi.