Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: An toàn và môi trường công nghiệp Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160101041011703 Lớp ưu tiên: CÐ CĐT(C02) 3_K17
Trang       Từ 1 đến 30 của 39 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1731020167 Đặng Vân Anh             7 Đủ điều kiện
2 1731020075 Lưu Tuấn Anh             7 Đủ điều kiện
3 1731020186 Đinh Văn Bản           30    0 Học lại
4 1731020158 Phạm Quốc Cường           30    0 Học lại
5 1731020185 Nguyễn Tiến Dũng           30    0 Học lại
6 1731020191 Trần Văn Hải             7 Đủ điều kiện
7 1731020192 Trần Văn Hải             7 Đủ điều kiện
8 1731020195 Phạm Văn Hiệp             7 Đủ điều kiện
9 1731020081 Nguyễn Trọng Hiếu             6.5 Đủ điều kiện
10 1731020188 Phạm Minh Hiếu             6 Đủ điều kiện
11 1731020190 Bùi Xuân Hinh           30    0 Học lại
12 1731020198 Lã Mạnh Hùng           30    0 Học lại
13 1731020160 Bùi Văn Khôi             6 Đủ điều kiện
14 1731020169 Phạm Ngọc Linh             6.5 Đủ điều kiện
15 1731020079 Lê Tiến Lợi             7 Đủ điều kiện
16 1731020156 Nguyễn Thành Luân           30    0 Học lại
17 1731020155 Kiều Đức Mạnh             7 Đủ điều kiện
18 1731020176 Vũ Văn Minh             6.5 Đủ điều kiện
19 1731020162 Tạ Đức Phú             7 Đủ điều kiện
20 1731020177 Lê Huy Phúc             7 Đủ điều kiện
21 1731020189 Nguyễn Đình Hoàng Phương           30    0 Học lại
22 1731020074 Dương Xuân Quang             7 Đủ điều kiện
23 1731020161 Đỗ Đình Sơn           30    0 Học lại
24 1731020082 Nguyễn Chí Tân             6.5 Đủ điều kiện
25 1731020194 Nguyễn Xuân Thái           30    0 Học lại
26 1731020199 Trần Đắc Thái             7 Đủ điều kiện
27 1731020173 Trần Duy Thắng             6.5 Đủ điều kiện
28 1731020157 Phạm Đình Thanh             6.5 Đủ điều kiện
29 1731020170 Nguyễn Hoàng Thành             3 Đủ điều kiện
30 1731020179 Nguyễn Văn Thiện             7.5 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 39 bản ghi.