Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Hình họa Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160101041431809 Lớp ưu tiên: CÐ Ô tô 3_K18
Trang       Từ 1 đến 30 của 70 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1831030195 Chu Nguyễn Lê An             5.5 Đủ điều kiện
2 1831030231 Bùi Tuấn Anh             3 Đủ điều kiện
3 1831030245 Đặng Ngọc Anh             7.5 Đủ điều kiện
4 1831030198 Lê Tuấn Anh             5 Đủ điều kiện
5 1831030170 Mạc Lê Tuấn Anh             7.5 Đủ điều kiện
6 1831030196 Nguyễn Thanh Quốc Anh             6.5 Đủ điều kiện
7 1831030204 Nguyễn Tiến Anh             6.5 Đủ điều kiện
8 1831030248 Trần Hoàng Anh             5 Đủ điều kiện
9 1831030209 Vũ Ngọc Anh             7.5 Đủ điều kiện
10 1831030190 Tào Đức Bảo             0 Đủ điều kiện
11 1831030171 Ngô Xuân Bính             4.5 Đủ điều kiện
12 1831030244 Nguyễn Văn Bình             7 Đủ điều kiện
13 1831030206 Nguyễn Văn Chiến             6.5 Đủ điều kiện
14 1831030230 Trương Văn Chung             6 Đủ điều kiện
15 1831030184 Vũ Xuân Chuyên             6.5 Đủ điều kiện
16 1831030210 Phùng Trí Cường             6.5 Đủ điều kiện
17 1831030177 Vũ Quốc Cường             6.5 Đủ điều kiện
18 1831030235 Đặng Hữu Đạt             7 Đủ điều kiện
19 1831030199 Đặng Thành Đạt             6.5 Đủ điều kiện
20 1831030225 Đỗ Tiến Đạt             5.5 Đủ điều kiện
21 1831030205 Hoàng Văn Đạt             7 Đủ điều kiện
22 1831030200 Trần Tiến Đạt             8.5 Đủ điều kiện
23 1831030187 Vũ Duy Đạt             6.5 Đủ điều kiện
24 1831030191 Nguyễn Tài Điệp             7.5 Đủ điều kiện
25 1831030239 Lê Văn Diệu           30    0 Học lại
26 1831030237 Trần Công Thái Dương             3.5 Đủ điều kiện
27 1831030179 Trương Tuấn Dương             7.5 Đủ điều kiện
28 1831030241 Phạm Tiến Duy           30    0 Học lại
29 1831030236 Trần Quang Hà             8 Đủ điều kiện
30 1831030193 Nguyễn Văn Hiệp             7.5 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 70 bản ghi.