Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Vật liệu học Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160101041751802 Lớp ưu tiên: CÐ Cơ khí 2_K18
Trang       Từ 1 đến 30 của 72 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1831190143 Đinh Văn Anh             6.5 Đủ điều kiện
2 1831190096 Nguyễn Tuấn Anh             6.5 Đủ điều kiện
3 1831190083 Trần Đức Anh             5.5 Đủ điều kiện
4 1831190099 Nguyễn Vinh Bách             6.5 Đủ điều kiện
5 1831190106 Đỗ Văn Bền             6.5 Đủ điều kiện
6 1831190132 Nguyễn Đắc Cao             7 Đủ điều kiện
7 1831190105 Nguyễn Nam Cao             7 Đủ điều kiện
8 1831190155 Nguyễn Văn Chương             6.5 Đủ điều kiện
9 1831190108 Nguyễn Doãn Cương             5.5 Đủ điều kiện
10 1831190261 Nguyễn Duy Cương             6 Đủ điều kiện
11 1831190162 Nguyễn Như Đại             6 Đủ điều kiện
12 1831190148 Phùng Văn Đầm             6 Đủ điều kiện
13 1831190115 Triệu Quang Đang             7.5 Đủ điều kiện
14 1831190097 Nguyễn Tiến Đạt             6.5 Đủ điều kiện
15 1831190125 Đỗ Xuân Đoan             6 Đủ điều kiện
16 1831190094 Nguyễn Phi Đoàn             6.5 Đủ điều kiện
17 1831190139 Dương Văn Đông             7 Đủ điều kiện
18 1831190145 Lê Quốc Đống             6.5 Đủ điều kiện
19 1831190149 Đặng Anh Đức             6 Đủ điều kiện
20 1831190277 Trần Việt Dũng             3 Học lại
21 1831190091 Đỗ Văn Dương             6 Đủ điều kiện
22 1831190141 Nguyễn Tuấn Dương             6.5 Đủ điều kiện
23 1831190163 Đinh Văn Đương             6 Đủ điều kiện
24 1831190107 Trần Thanh Hải             6 Đủ điều kiện
25 1831190086 Nguyễn Quang Hậu             6.5 Đủ điều kiện
26 1831190270 Nguyễn Văn Hiển             7 Đủ điều kiện
27 1831190133 Đỗ Trung Hiếu             7 Đủ điều kiện
28 1831190114 Nguyễn Minh Hiếu             6 Đủ điều kiện
29 1831190119 Nguyễn Trung Hiếu             6 Đủ điều kiện
30 1831190164 Vũ Duy Hùng             6.5 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 72 bản ghi.