Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Hình họa Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160101041431803 Lớp ưu tiên: CÐ Cơ khí 3_K18
Trang       Từ 1 đến 30 của 85 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1831190223 Lê Quốc Anh             5.5 Đủ điều kiện
2 1831190205 Nguyễn Đức Anh             7.5 Đủ điều kiện
3 1831190180 Nguyễn Sỹ Anh             6.5 Đủ điều kiện
4 1831190217 Nguyễn Xuân Anh             6 Đủ điều kiện
5 1831190184 Tống Tiến Anh           30    0 Học lại
6 1831190208 Vương Quang Anh             6 Đủ điều kiện
7 1831190249 Nguyễn Minh Chiến             6 Đủ điều kiện
8 1831190220 Đỗ Mạnh Dần             6 Đủ điều kiện
9 1831190167 Đỗ Thành Đạt             6.5 Đủ điều kiện
10 1831190219 Hà Văn Đạt             6.5 Đủ điều kiện
11 1831190212 Nguyễn Tiến Đạt             0 Đủ điều kiện
12 1831190177 Trần Tiến Đạt             7 Đủ điều kiện
13 1831190229 Nguyễn Huy Đức             8 Đủ điều kiện
14 1831190174 Nguyễn Tiến Dũng             8 Đủ điều kiện
15 1831190175 Đinh Tiến Duy             2.5 Đủ điều kiện
16 1831190168 Nguyễn Sỹ Duy             7.5 Đủ điều kiện
17 1831190210 Lê Bá Giang             6.5 Đủ điều kiện
18 1831190170 Nguyễn Duy Giang             7.5 Đủ điều kiện
19 1831190196 Nguyễn Trường Giang             6.5 Đủ điều kiện
20 1831190181 Đỗ Thanh Hà             6.5 Đủ điều kiện
21 1831190193 Mẫn Xuân Hanh             6 Đủ điều kiện
22 1831190239 Nguyễn Xuân Hảo             3 Đủ điều kiện
23 1831190235 Lê Minh Hiền             6.5 Đủ điều kiện
24 1831190183 Bạch Công Hiệp             7 Đủ điều kiện
25 1831190253 Lê Văn Hiệp             7 Đủ điều kiện
26 1831190169 Mai Trọng Hiếu             2.5 Đủ điều kiện
27 1831190241 Trịnh Tiến Hiếu             5.5 Đủ điều kiện
28 1831190185 Phan Lạc Hòa             7 Đủ điều kiện
29 1831190216 Trương Ngọc Hoàn             5.5 Đủ điều kiện
30 1831190191 Nguyễn Việt Hoàng             3.5 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 85 bản ghi.