Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Toán cao cấp 1 Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160110041071801 Lớp ưu tiên: CĐ Công nghệ Hóa học 1_K18
Trang       Từ 1 đến 17 của 17 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1831120023 Lê Tuấn Anh             8 Đủ điều kiện
2 1041120010 Nguyễn Hoàng Anh           45    0 Học lại
3 1831120015 Hà Thanh Bình             4.5 Đủ điều kiện
4 1831120012 Nguyễn Hồng Cầu             6.5 Đủ điều kiện
5 1831120022 Nguyễn Minh Công             7.5 Đủ điều kiện
6 1831120019 Nguyễn Nam Hoàn             5 Đủ điều kiện
7 0941120147 Nguyễn Thùy Linh           45    0 Học lại
8 1831120017 Lê Thị Mây 10              8.5 Đủ điều kiện
9 1831120014 Nguyễn Tiến Nam             6 Đủ điều kiện
10 1831120007 Đinh Quang Phúc             7.5 Đủ điều kiện
11 1041540053 Vũ Văn Phúc           45    0 Học lại
12 1831120009 Đào Thị Xuân Phương             8.5 Đủ điều kiện
13 1831120016 Trần Văn Thắng           24    3 Học lại
14 1831120013 Nguyễn Thị Thảo             6.5 Đủ điều kiện
15 1831120006 Ngô Thị Thu Trang 10              9 Đủ điều kiện
16 1831120010 Đinh Đức Trọng 10              9.5 Đủ điều kiện
17 1831120008 Lê Thị Tươi             5 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 17 của 17 bản ghi.