Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Phí Thị Nga
Mã sinh viên: 0441120077
Lớp: ĐH CNH 1 - K4
STT
Tên môn Mã lớp độc lập Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Số tiết nghỉ & điều kiện thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 Số tiết nghỉ Điều kiện thi
1 Tiếng anh 4 10021303290443 8 8 8 9 8.2 3 Đủ điều kiện
2 Nhập môn tin học 10020503290401 9 10 9.5 0 Đủ điều kiện
3 Quá trình thiết bị truyền nhiệt và cơ học 10020303410401 7 7 6 9 7 0 Đủ điều kiện
4 Mô hình tối ưu hoá trong công nghệ hoá học 10020303360401 9 10 10 9.7 0 Đủ điều kiện
5 Hoá lý 2 10020303260401 7 7 8 9 7.8 0 Đủ điều kiện
6 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 10020303020401 8 10 9 0 Đủ điều kiện
7 Tiếng anh 5 11011303300442 8 7 6 9 7.2 0 Đủ điều kiện
8 Quá trình thiết bị truyền khối 11010303400401 6 6 8 6.7 0 Đủ điều kiện
9 Kỹ thuật xúc tác và kỹ thuật phản ứng 11010303320401 10 10 9 10 9.6 0 Đủ điều kiện
10 Kỹ thuật môi trường 11010303290401 6 8 7 0 Đủ điều kiện
11 Hoá phân tích 11010303270401 8 8 8 10 8.4 0 Đủ điều kiện
12 An toàn lao động 11020303010401 8 9 8.5 0 Đủ điều kiện
13 Công nghệ điện hoá 11020303050401 8 10 9 0 Đủ điều kiện
14 Cơ sở lý thuyết các PP phân tích vật lý 11020303120401 9 9 9 9 0 Đủ điều kiện
15 Đồ án môn học quá trình thiết bị 11020303180401 8 8 Đủ điều kiện
16 Hoá kỹ thuật đại cương 11020303240401 9 10 10 9.8 0 Đủ điều kiện
17 Thực hành thực tập quá trình thiết bị 11020303450401 9.5 9.5 Đủ điều kiện
18 Tiếng Anh chuyên ngành (HVC) 11021303370402 10 8 10 9.3 0 Đủ điều kiện
19 Thí nghiệm chuyên ngành (HPT) 12010303430401 8.6 8.6 8.6 Đủ điều kiện
20 Phân tích công nghiệp 2 12010303390401 7 9 8 0 Đủ điều kiện
21 Phân tích công cụ 12010303370411 9 9 9 0 Đủ điều kiện
22 Công nghệ giấy 12010303080411 8 9 8.5 0 Đủ điều kiện
23 Kỹ thuật phân tích môi trường 12010303300401 9 8 8 8.3 0 Đủ điều kiện
24 Phân tích công nghiệp 1 12010303380401 8 9 8.5 0 Đủ điều kiện
25 Đồ án môn học chuyên ngành (HPT) 12010303160401 9 9 Đủ điều kiện
26 Thực tập tốt nghiệp (HVC) 1202030347040 9 9 9 Đủ điều kiện
27 Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học thêm 03 học phần chuyên môn-HVC) 1202030335040 9 9 9 9 9 Đủ điều kiện
Chú ý: (*) Mọi thắc mắc về điểm thành phần, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên bộ môn.