Bảng tin TT-QLCL
  • Để đảm bảo tính khách quan trong đánh giá kết quả học tập, Nhà trường thực hiện cách thức sắp xếp lịch thi mới.

Sinh viên tra cứu kế hoạch thi chú ý & ghi nhớ lịch thi cụ thể theo từng cá nhân.

 

  • Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động tổ chức giảng dạy các môn học - học phần. Đề nghị bạn cho biết ý kiến của cá nhân về những nội dung được đưa ra trong bảng khảo sát. Ý kiến của bạn là cơ sở để nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Xin trân trọng cám ơn!

Sinh viên vui lòng cho ý kiến đánh giá theo từng môn học - học phần trước khi xem điểm thi, bằng cách click vào nút tại cột "Ý kiến"