Quy trình tổ chức thi TT-QLCL

Quy trình chuẩn bị thi 

 

 

Quy trình coi - chấm thi 

 

 

Quy trình tổ chức thi rút gọn