Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140108031250801CDDH CĐĐH ĐT 1_K8_K8 Thiết bị đầu cuối thông tin