Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 150210041051701 CÐ Điện, điện tử(C04) 1_K17 Phương pháp tính
2 150203041571601 CĐ Công nghệ Hóa học 1_K16 Kỹ thuật phản ứng
3 150212041081607 CÐ CTM (C01) 2_K16 Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 150203041381705 CÐ CTM (C01) 1_K17 Hóa học đại cương
5 150212041061715 CĐ TĐH 2_K17 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
6 150210041101713 CÐ CTM (C01) 2_K17 Vật lý
7 150201041191602 CÐ Ô tô (C03) 2_K16 Chi tiết máy
8 150212041061712 CÐ Điện tử truyền thông(C05) 1_K17 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
9 150205041191602 CÐ CN Thông Tin 2(C06)_K16 Đồ họa ứng dụng 2
10 150216041381701 CÐ QTKD Du lịch (C29) 1_K17 Quản trị học
11 150205041291702 CÐ CN Thông Tin 2(C06)_K17 Lập trình căn bản
12 150210041101703 CÐ May(C10) 3_K17 Vật lý
13 150201041551703 CÐ CĐT(C02) 3_K17 Nguyên lý máy
14 150201041191603 CÐ Ô tô (C03) 3_K16 Chi tiết máy
15 150209041041729 CÐ Kế toán 3 (C07)_K17 Giáo dục thể chất 2
16 150205041031602 CÐ CN Thông Tin 2(C06)_K16 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
17 150205041031604 CÐ CN Thông Tin 4(C06)_K16 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
18 150216041421603 CÐ Kế toán 3 (C07)_K16 Quản trị văn phòng
19 150212041061707 CÐ CĐT(C02) 3_K17 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
20 150212041011622 CĐ TĐH 2_K16 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam