Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 2015032305796104 TC Điện tử công nghiệp và dân dụng 1_K61 Tổ chức sản xuất
2 15020903060908CLC ÐH Ôtô CLC_K9 Giáo dục thể chất 4
3 15020903060904CLC ÐH ĐT CLC_K9 Giáo dục thể chất 4
4 150211031151001VT CĐĐH Kế toán 11_K10_K10 Kế toán và lập báo cáo thuế
5 15020903060901CLC ÐH CK CLC 1_K9 Giáo dục thể chất 4