Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 2019061206051004 CĐN Ô tô 2 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
2 2019061206051002 CĐN Ô tô 1 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
3 22.12.2018_1 TN_LTN Thi tốt nghiệp lý thuyết nghề (Đ.Tử_JICA)
4 2019061206051012 CĐN CGKL_VN 2 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
5 2019061206051016 CĐN CGKL_VN 1 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
6 2019061206051003 CĐN Ô tô 3 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
7 2019061206051008 CĐN CGKL_VN 3 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
8 2019061206051001 CĐN CGKL_VH 1 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
9 27.2019_1 CT_CĐN Thi tốt nghiệp chính trị
10 19061206051018 CĐN Hàn_VN 1 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
11 19061206051020 CĐN ĐCN _VN 2 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
12 19061206051030 CĐN ĐCN _VN 1 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
13 16.8.2015_10 BS_thi TN LTN Thi tốt nghiệp lý thuyết nghề (Điện_JICA)