Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 14010505356101 TC Điện CN&DD 1_K61 Tin học
2 140109031060907CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
3 140109031060914CDDH CĐĐH Kế toán 7_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
4 140109031060923CDDH CĐ-ĐH tài chính Ngân hàng 1_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
5 140109031060915CDDH CĐĐH Kế toán 8_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
6 140107031170801CDDH CĐĐH Điện 1_K8 Đồ án cung cấp điện
7 140109031060920CDDH CĐĐH Công nghệ ÔTÔ 1_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
8 140107031170802CDDH CĐĐH Điện 2_K8 Đồ án cung cấp điện