Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140103031100801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8_K8 Công nghệ các chất kiềm
2 QS2014.2_27 Trung đội 8 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
3 QS2014.2_16 Trung đội 5 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
4 140101031590801CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Tự động hoá quá trình sản xuất
5 QS2014.2_4 Trung đội 10 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
6 QS2014.2_22 Trung đội 7 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
7 140108031250801CDDH CĐĐH ĐT 1_K8_K8 Thiết bị đầu cuối thông tin
8 QS2014.2_21 Trung đội 6 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
9 QS2014.2_9 Trung đội 2 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
10 QS2014.2_3 Trung đội 1 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
11 QS2014.2_28 Trung đội 9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
12 QS2014.2_15 Trung đội 4 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
13 140109031080920CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
14 QS2014.2_10 Trung đội 3 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
15 130209031040824 ÐH ĐT 1_K8 Giáo dục thể chất 2