Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 12021011042009 CĐĐH QTKD 2_K6 Toán chuyên đề (phương pháp tính)
2 11K502111050002 TCĐH Công nghệ kỹ thuật Ô tô 1_K5 Thiết kế xưởng(Ô)
3 12021011042008 CĐĐH KHMT 3_K6 Toán chuyên đề (phương pháp tính)
4 11K511111050097 TCĐH Kế toán 6_K5 Thi tốt nghiệp chính trị
5 12021211012023 CĐĐH KHMT 3_K6 Lịch sử Đảng - TT HCM
6 12021611142002 CĐĐH QTKD 2_K6 Quản lý sản xuất
7 11K502111050001 TCĐH Công nghệ kỹ thuật Ô tô 1_K5 Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ôtô
8 11K501111050003 TCĐH Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 1_K5 Công nghệ chế tạo máy 2
9 20130105041541512 CĐ Kế toán 5 (C07)_K15 Tin học văn phòng
10 11K511111050025 TCĐH Kế toán 13_K5 Kế toán tài chính 2
11 11K511111050024 TCĐH Kế toán 12_K5 Kế toán tài chính 2
12 11K501111050001 TCĐH Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 1_K5 Tự động hoá sản xuất
13 12020511242003 CĐĐH KHMT 3_K6 Khai thác dữ liệu (Data Mining)
14 12021211012024 CĐĐH QTKD 2_K6 Lịch sử Đảng - TT HCM
15 12021311012016 CĐĐH QTKD 2_K6 Tiếng anh không chuyên
16 12020511262003 CĐĐH KHMT 3_K6 Lập trình ứng dụng CSDL trên Web
17 11K508111050002 TCĐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 1_K5 Kỹ thuật Robot(ĐT)
18 12020511322003 CĐĐH KHMT 3_K6 Một số phương pháp tính toán mềm
19 11K507111050001 TCĐH Công nghệ kỹ thuật Điện 1_K5 Hệ thu thập dữ liệu và điều khiển