Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140110031050904CDDH CĐĐH Điện 2_K9_K9 Phương pháp tính
2 140110031050906CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K9_K9 Phương pháp tính
3 140110031050902CDDH CĐĐH CK 2_K9_K9 Phương pháp tính
4 140110031110911CDDH CĐĐH QTKD 2_K9_K9 Xác suất thống kê
5 14010905056103 TC Điện tử công nghiệp và dân dụng 1_K61 Giáo dục thể chất 1
6 140116031480904CDDH CĐĐH Kế toán 4_K9_K9 Tài chính tiền tệ
7 140110031050903CDDH CĐĐH Điện 1_K9_K9 Phương pháp tính
8 140116031480908CDDH CĐĐH Kế toán 8_K9_K9 Tài chính tiền tệ
9 14010905056101 TC Bảo trì và sửa chữa ô tô 1_K61 Giáo dục thể chất 1
10 140116031480905CDDH CĐĐH Kế toán 5_K9_K9 Tài chính tiền tệ
11 140116031480901CDDH CĐĐH Kế toán 1_K9_K9 Tài chính tiền tệ
12 140110031050905CDDH CĐĐH KHMT 1_K9_K9 Phương pháp tính
13 14030904051301 CĐ CTM 1_K13_HKP Giáo dục thể chất 3
14 140116031480903CDDH CĐĐH Kế toán 3_K9_K9 Tài chính tiền tệ
15 140110031110905CDDH CĐĐH Kế toán 5_K9_K9 Xác suất thống kê
16 140110031110902CDDH CĐĐH Kế toán 2_K9_K9 Xác suất thống kê
17 140110031050901CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Phương pháp tính
18 140116031480902CDDH CĐĐH Kế toán 2_K9_K9 Tài chính tiền tệ
19 140116031480906CDDH CĐĐH Kế toán 6_K9_K9 Tài chính tiền tệ
20 140110031110906CDDH CĐĐH Kế toán 6_K9_K9 Xác suất thống kê