Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 282021_3 282021_3 Thi tốt nghiệp chính trị
2 23.1.2021_1 23.1.2021 Thi tốt nghiệp chính trị
3 282021_1 282021_1 Thi tốt nghiệp lý thuyết nghề (K.Toán)
4 282021_2 282021_2 Thi tốt nghiệp lý thuyết nghề (Hàn_JICA)