Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 11K511111050114 TCĐH Kế toán 10_K5 Thi tốt nghiệp phần kiến thức cơ sở ngành (KT)
2 130205031290807 ĐH HTTT 1_K8 Lập trình căn bản
3 13041205055913 TC THUD 1 K59 Thi tốt nghiệp chính trị
4 130210031090809 ÐH QTKD 2_K8 Toán cao cấp 2C
5 13020593140602CLC ĐH KTPM CLC2_K6 Lập trình Window 2 (CT CLC)
6 13020503120607 ĐH HTTT1_K6 Hệ chuyên gia
7 130205031560806 ĐH KTMP 3_K8 Toán rời rạc
8 13020803130601 ĐH ĐT 1_K6 Kỹ thuật Audio – Video
9 13020793040701CLC ÐH Điện CLC 1_K7 Cung cấp điện (Điện CLC)
10 130204031080803 ĐH May 3_K8 Cơ sở thiết kế trang phục
11 13020503120603 ĐH KHMT 3_K6 Hệ chuyên gia
12 13020503300705 ÐH KHMT 2_K7 Phân tích thiết kế hệ thống
13 13020803400601 ĐH ĐT 1_K6 Vi điều khiển
14 130207031660801CDDH CĐĐH Điện 1_K8 Thiết kế hệ thống cung cấp điện
15 13042305665901 TC CKCT 1 K59 Thi tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp (CKCT)
16 13020703440601 ĐH N1_K6 Thiết bị trao đổi nhiệt và mạng nhiệt
17 13041205055910 TC Điện tử 1 K59 Thi tốt nghiệp chính trị
18 13020593130601CLC ĐH KTPM CLC1_K6 Lập trình với hibernate (CT CLC)
19 13020503640701 ĐH HTTT 1_K7 Thiết kế Cơ sở dữ liệu
20 130208031190805 ÐH ĐT 5_K8 Linh kiện điện tử