Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 150401041761604 CÐ Điện, điện tử(C04) 1_K16 Vẽ kỹ thuật
2 150416041161601 CÐ Kế toán 1 (C07)_K16 Kinh tế vĩ mô
3 150412041011501 CÐ Điện, điện tử(C04) 1_K15 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
4 150412041011504 CÐ Điện, điện tử(C04) 1_K15 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
5 150214041101601 CĐ VNH (HDDL) 1_K16 Giới thiệu âm nhạc Việt Nam
6 150407041251501 CÐ Kỹ thuật nhiệt(C08) 1_K15 Đồ án Nhà máy nhiệt điện
7 150401041581602 CÐ Ô tô (C03) 1_K16 Sức bền vật liệu