Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 150212031081035 ÐH QTKD 2_K10 Tư tưởng Hồ Chí Minh
2 150209031060963 ÐH KHMT 4_K9 Giáo dục thể chất 4
3 150212031081032 ÐH KHMT 3_K10 Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 150212031061026 ĐH TĐH 4_K10 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
5 150212031081050 ĐH TC-NN 3_K10 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 150213031110803 ÐH Tiếng Anh 3-K8_K8 Kỹ thuật biên dịch 1
7 150212031081012 ĐH HTTT 2_K10 Tư tưởng Hồ Chí Minh
8 150209031060979 ĐH QTKD DL 2_K9 Giáo dục thể chất 4
9 15020103280802CLC ÐH CK CLC 2-K8_K8 Đồ gá
10 150212031061032 ÐH Ôtô 3_K10 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
11 150216031621012 ÐH QTKD 2_K10 Văn hóa doanh nghiệp
12 15021003161004CLC ĐH QTKD CLC 1_K10 Xác suất thống kê toán
13 150212031081049 ĐH TC-NN 2_K10 Tư tưởng Hồ Chí Minh
14 150204031011002 ĐH Thiết kế thời trang 2_K10 Công nghệ may 1
15 15021103930905CLC ĐH Kế toán CLC 1_K9 Luật và chuẩn mực kế toán
16 150212031081036 ÐH QTKD 3_K10 Tư tưởng Hồ Chí Minh
17 15020103100801CLC ÐH CK CLC 1-K8_K8 Công nghệ xử lý vật liệu
18 150216031230901 ÐH QTKD 1_K9 Marketing căn bản
19 150210031081017 ÐH CK 6_K10 Toán cao cấp 2A
20 150211031320805 ÐH Kế toán 5-K8_K8 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh