Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 1692015_9 CÐ CNKT CĐT 2 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
2 92015_22 ĐH CNKT ĐT 4 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
3 92015_89 ĐH CNHH 4 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
4 92015_19 ĐH CNKT ĐT 1 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
5 92015_44 ĐH Kiểm toán 2 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
6 92015_3 ĐH CN CĐT 3 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
7 92015_56 ĐH KTPM 4 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
8 92015_14 ĐH CNKT Điện 3 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
9 1692015_34 CĐ QTVP 1 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
10 92015_86 ĐH CN HH 1 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
11 1692015_22 CÐ CNKT OTO 4 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
12 92015_72 ĐH QTNL 3 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
13 92015_45 ĐH KT 1 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
14 92015_13 ĐH CNKT Điện 2 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
15 1692015_29 CÐ KT 2 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
16 92015_100 ĐH TKTT 1 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
17 140204041271606 CÐ May(C10) 6_K16 Mỹ thuật trang phục
18 1692015_18 CÐ CNKT ĐT 2 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
19 92015_48 ĐH KT 4 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015
20 92015_76 ĐH TC-NH 1 Môn thi phân loại đầu vào Tiếng anh 2015