Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 12.10.2014_5 Bosung_CSN_CD-DH Thi tốt nghiệp phần kiến thức cơ sở ngành (Điện)
2 12.10.2014_7 Bosung_CSN_TC-DH Thi tốt nghiệp phần kiến thức cơ sở ngành (KT)
3 12.10.2014_2 Bosung_CN_CD-DH Thi tốt nghiệp phần kiến thức chuyên môn ngành (KT)
4 130409031030802TCDH TCĐH CK 1_K8_K8_HKP Giáo dục thể chất 1
5 13040904031402 CÐ CTM (C01) 1_K14_HKP Giáo dục thể chất 1
6 12.10.2014_4 Bosung_CN_CD-DH Thi tốt nghiệp phần kiến thức chuyên môn ngành (Đ.Tử)
7 12.10.2014_8 Bosung_CN_TC-DH Thi tốt nghiệp chuyên môn (KT)
8 13040903060601 ĐH CK 1_K6_HKP Giáo dục thể chất 4
9 130209041041540 CÐ QTKD(C09) 2_K15 Giáo dục thể chất 2
10 12.10.2014_6 Bosung_CN_CD-DH Thi tốt nghiệp phần kiến thức chuyên môn ngành (Điện)
11 12.10.2014_1 Bosung_CSN_CD-DH Thi tốt nghiệp phần kiến thức cơ sở ngành (KT)