Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 150109031081016 ĐH Công nghệ thông tin 3 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
2 150109031081015 ĐH KTMP 6 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
3 150109031081013 ĐH Môi trường 1 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
4 150108031040902CDDH CĐĐH ĐT 1_K9 Điều khiển tự động công nghiệp
5 150111031040906CDDH CĐĐH Kế toán 6_K9 Kế toán công 2
6 150102031300901CDDH CĐĐH Công nghệ ÔTÔ 1_K9 Thí nghiệm điện ô tô
7 150108031070901CDDH CĐĐH ĐT 1_K9 Hệ thống điều khiển tuần tự
8 150109031081020 ĐH QTKD DL 4 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
9 150109031081018 ĐH QTKD DL 2 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
10 150109031081017 ĐH QTKD DL 1 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
11 150109031081014 ĐH Môi trường 2 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
12 150111031040903CDDH CĐĐH Kế toán 3_K9 Kế toán công 2
13 150111031040908CDDH CĐĐH Kế toán 8_K9 Kế toán công 2
14 150109031081012 ÐH Công nghệ Hóa dầu 2 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
15 150111031040902CDDH CĐĐH Kế toán 2_K9 Kế toán công 2
16 150109031081019 ĐH QTKD DL 3 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
17 150109031081021 ĐH Quản trị văn phòng 1 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
18 150111031040905CDDH CĐĐH Kế toán 5_K9 Kế toán công 2
19 150109031081022 ĐH Quản trị văn phòng 2 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
20 150111031040910CDDH CĐĐH Kế toán 10_K9 Kế toán công 2