Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140212031080943 ĐH VNH 3_K9 Tư tưởng Hồ Chí Minh
2 140207031080803 ÐH Điện 3-K8 Điện tử công suất
3 140212031080932 ÐH Công nghệ Hóa dầu 4 (Hóa dầu)_K9 Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 140210031090916 ĐH TC-NN 1_K9 Toán cao cấp 2C
5 140204031080902 ĐH May 2_K9 Cơ sở thiết kế trang phục
6 140214031140911 ĐH HTTT 2_K9 Kỹ năng giao tiếp
7 140208031030801 ÐH ĐT 1-K8 Điện tử số
8 14021693020708CLC ĐH TC-NN CLC 1_K7 Đạo đức kinh doanh
9 14020203520702 ÐH Ôtô 2_K7 Thiết kế xưởng (Ôtô)
10 140209031060834 ÐH KHMT 1-K8 Giáo dục thể chất 4
11 14021103800701 ĐH QTKD DL1 _K7 Quản trị chiến lược
12 140209031040964 ÐH Hoá 2_K9 Giáo dục thể chất 2
13 140202031240806 ÐH Ôtô 6-K8 Lý thuyết ô tô
14 140205031200901CDDH CĐĐH KHMT 1_K9 Giải thuật di truyền và ứng dụng
15 140209031060821 ÐH ĐT 2-K8 Giáo dục thể chất 4
16 14020503070702 ĐH KTMP 2_K7 Cơ sở dữ liệu phân tán
17 14020905066103 TC Điện tử công nghiệp và dân dụng 1_K61_K61 Giáo dục thể chất 2
18 140203031810802 ÐH Hoá 2-K8 Quá trình và thiết bị truyền khối
19 140209031040961 ĐH TC-NN 1_K9 Giáo dục thể chất 2
20 140216031480809 ÐH QTKD 2-K8 Tài chính tiền tệ