Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 14020303560602 ĐH CNH 1_K6 Xử lý số liệu thực nghiệm trong Hóa phân tích
2 14021103080603 ĐH KT 1_K6 Kế toán công ty
3 14025703090606 ĐH CĐT 3_K6 Đo lường và điều khiển bằng máy tính (CĐT)
4 14021403220603 ĐH May 1_K6 Tâm lý học đại cương-Tâm lý học người tiêu dùng
5 14020503600604 ĐH KHMT 1_K6 Phần mềm mã nguồn mở
6 14021403040601 ĐH TC-NH 1_K6 Tâm lý học người tiêu dùng
7 14020303530602 ĐH CNH 1_K6 Công nghệ chế biến khí
8 14020803700602 ĐH ĐT 1_K6 Thiết kế ứng dụng trên ARM Cortex - M3
9 14020703540602 ĐH Điện 2_K6 Thực tập tốt nghiệp (Điện)
10 14021104161403 CÐ Kế toán 3 (C07) _K14 Kế toán thương mại dịch vụ
11 14021103190605 ĐH KT 1_K6 Kế toán thương mại dịch vụ
12 14021103330601 ĐH TC-NH 1_K6 Kế toán tài chính (TCNH)
13 14020303490601 ĐH CNH 1_K6 Công nghệ thủy tinh và vật liệu chịu lửa
14 1402050351K60601 ĐH KTPM1_K6 Khai thác dữ liệu (Data Mining)
15 14021103510601 ĐH QTKD 1_K6 Quản trị văn phòng
16 14020103610602 ĐH CK 1_K6 Dao động kỹ thuật (Cơ khí)
17 14020703610601 ĐH CĐT 1_K6 Truyền động điện tự động
18 14021103080601 ĐH KT 1_K6 Kế toán công ty
19 14020103020601 ĐH CĐT 1_K6 CADD
20 14020803100601 ĐH ĐT 1_K6 Đo lường điện và thiết bị đo