Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 18062022_2 18062022_2 Thi tốt nghiệp lý thuyết nghề (Ô)
2 18062022_1 18062022_1 Thi tốt nghiệp chính trị