Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 QS2014_16 Trung đội 5 Đường lối quân sự của Đảng
2 QS2014_28 Trung đội 9 Đường lối quân sự của Đảng
3 QS2014_10 Trung đội 3 Đường lối quân sự của Đảng
4 QS2014_7 Trung đội 2 Đường lối quân sự của Đảng
5 13020204041403 CÐ Ô tô (C03) 3_K14 Đồ án chuyên ngành ôtô 1
6 13020704321401 CÐ KTĐ(C04) 1_K14 Thực tập cơ bản máy điện
7 13020204391402 CÐ Ô tô (C03) 2_K14 Thực hành cơ bản động cơ đốt trong
8 QS2014_4 Trung đội 10 Đường lối quân sự của Đảng
9 QS2014_25 Trung đội 8 Đường lối quân sự của Đảng
10 QS2014_1 Trung đội 1 Đường lối quân sự của Đảng
11 13020704321404 CÐ KTĐ(C04) 4_K14 Thực tập cơ bản máy điện
12 QS2014_13 Trung đội 4 Đường lối quân sự của Đảng
13 QS2014_19 Trung đội 6 Đường lối quân sự của Đảng
14 13020203060602 ĐH ÔTÔ 2_K6 Đồ án chuyên ngành ôtô 1
15 13020704321406 CÐ KTĐ(C04) 6_K14 Thực tập cơ bản máy điện
16 13020404531402 CÐ May(C10) 2_K14 Thực hành công nghệ may nâng cao
17 13020204401405 CÐ Ô tô (C03) 5_K14 Thực hành cơ bản gầm ôtô
18 13020203060601 ĐH ÔTÔ 1_K6 Đồ án chuyên ngành ôtô 1
19 13020803560602 ĐH ĐT 2_K6 Đồ án 1 (ĐTVT)
20 13020204401402 CÐ Ô tô (C03) 2_K14 Thực hành cơ bản gầm ôtô