Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 QS2014.2_13 Trung đội 4 Đường lối quân sự của Đảng
2 20130109031030864 ĐH TĐH 2-K8 Giáo dục thể chất 1
3 140111031220806CDDH CĐĐH Kế toán 6_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
4 20130109031030805 ÐH CK 5-K8 Giáo dục thể chất 1
5 QS2014.2_25 Trung đội 8 Đường lối quân sự của Đảng
6 20130109031030871 ĐH TC-NN 1-K8 Giáo dục thể chất 1
7 QS2014.2_12 Trung đội 3 Đường lối quân sự của Đảng
8 20130109031030843 ÐH CĐT 2-K8 Giáo dục thể chất 1
9 140103031050801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8_K8 Các phương pháp phân tích quang học hiện đại
10 140111031120802CDDH CĐĐH Kế toán 2_K8_K8 Kế toán tài chính 4
11 140101031180801CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Cơ sở thiết kế máy công cụ
12 140111031220801CDDH CĐĐH Kế toán 1_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
13 140111031220804CDDH CĐĐH Kế toán 4_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
14 20130109031030802 ÐH CK 2-K8 Giáo dục thể chất 1
15 140107031120801CDDH CĐĐH Điện 1_K8_K8 Điều khiển lô gíc
16 20130109031030844 ÐH CĐT 3-K8 Giáo dục thể chất 1
17 140111031070806CDDH CĐĐH Kế toán 6_K8_K8 Kế toán quản trị 2
18 140111031220805CDDH CĐĐH Kế toán 5_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
19 140116031420807CDDH CĐĐH Kế toán 7_K8_K8 Quản trị văn phòng
20 20130109031030804 ÐH CK 4-K8 Giáo dục thể chất 1