Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 150113031480802 ĐH VNH 2-K8 Tiếng Anh TOEIC 3
2 150113031480801 ĐH VNH 1-K8 Tiếng Anh TOEIC 3
3 150109031070831 ÐH Hoá 4-K8 Giáo dục thể chất 5
4 150109031070865 ĐH QTKD DL 3-K8 Giáo dục thể chất 5
5 150109031070806 ÐH CĐT 1-K8 Giáo dục thể chất 5
6 150109031070828 ÐH Hoá 1-K8 Giáo dục thể chất 5
7 150105031610808 ĐH KTMP 3-K8 Thiết kế Web
8 150109031070839 ÐH Kế toán 3-K8 Giáo dục thể chất 5