Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 23.12.2018 TN_CT Thi tốt nghiệp chính trị
2 2019061206051014 CĐN ĐTCN_VN 2 K10 Thi tốt nghiệp chính trị
3 2019061206051021 CĐN ĐTCN_VN 1 K10 Thi tốt nghiệp chính trị