Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 14010304211401 CÐ HVC(C12) 1_K14 Hoá phân tích công nghiệp
2 14011103170603 ĐH KT 3_K6 Kế toán tài chính 4
3 14010503030603 ĐH KTPM3_K6 Công cụ và môi trường phát triển phần mềm
4 14011103530706 ĐH Kế toán 6_K7 Tài chính doanh nghiệp
5 140109031050864 ÐH Tiếng Anh 2-K8_K8 Giáo dục thể chất 3
6 140102031260803 ÐH Ôtô 3-K8_K8 Nhiệt kỹ thuật
7 14010203390701 ÐH Ôtô 1_K7 Lý thuyết Động cơ - Ô tô 2
8 14010703720701 ĐH TĐH 1_K7 Điều khiển số và Các hệ thống rời rạc
9 140102031340807 ÐH CĐT 1-K8_K8 Thuỷ lực đại cương
10 140109031020940 ĐH KTMP 1_K9 Đường lối quân sự của Đảng
11 14010593170602CLC ĐH KTPM CLC2_K6 Phát triển phần mềm theo cấu phần (CT CLC)
12 14011103930705 ÐH Kế toán 5_K7 Luật và chuẩn mực kế toán
13 14011403130701 ĐH QTKD DL1 _K7 Marketing du lịch
14 14011103560606 ĐH KT 6_K6 Tin kế toán
15 14010203510602 ĐH ÔTÔ 2_K6 Chẩn đoán kỹ thuật ô tô
16 140109031020937 ĐH KTMP 1_K9 Đường lối quân sự của Đảng
17 031105186001 TC HTKT 1_K60_K60 Kế toán quản trị
18 140110031110805 ÐH Kế toán 5-K8_K8 Xác suất thống kê
19 140116031160812 ÐH QTKD 5-K8_K8 Kinh tế vĩ mô
20 140105031270805 ÐH KHMT 2-K8_K8 Kỹ thuật lập trình