Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 13010804271402 CÐ Điện tử(C05) 2_K14 Thực hành Điện tử cơ bản 1
2 12040311020601L3 CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K6 Cơ chế phản ứng hóa hữu cơ
3 13030104211306 CĐ CTM 1_K13_HKP Đồ án chi tiết máy
4 11K507111050002 TCĐH Công nghệ kỹ thuật Điện 1_K5 Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD)
5 12020511292003 CĐĐH KHMT 3_K6 Phần mềm mã nguồn mở
6 13030404551401 CÐ TKTT(C11) 1_K14_HKP Phối chất