Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 13020703900607 ĐH TĐH 2_K6 Thực tập truyền động điện (TĐH)
2 130210041051503 CÐ Điện, điện tử(C04) 3_K15 Phương pháp tính
3 13020303450604 ĐH CNH 4_K6 Thực hành thực tập quá trình thiết bị
4 13020704441401 CÐ KTĐ(C04) 1_K14 Thực tập truyền động điện
5 13040103230501 ĐH CK 1_K5_HKP Đồ án công nghệ CTM
6 13020303180601 ĐH CNH 1_K6 Đồ án môn học quá trình thiết bị
7 130210041051509 CÐ Điện, điện tử(C04) 9_K15 Phương pháp tính
8 13020704321405 CÐ KTĐ(C04) 5_K14 Thực tập cơ bản máy điện
9 13020403420701 ĐH May 1_K7 Thiết kế trang phục 2
10 13020803310702 ÐH ĐT 2_K7 Thực hành Điện tử cơ bản 1
11 130210041051501 CÐ Điện, điện tử(C04) 1_K15 Phương pháp tính
12 13020303450605 ĐH CNH 5_K6 Thực hành thực tập quá trình thiết bị
13 13020703570604 ĐH Điện 4_K6 Thực tập truyền động điện
14 13020303450601 ĐH CNH 1_K6 Thực hành thực tập quá trình thiết bị
15 13020204041405 CÐ Ô tô (C03) 5_K14 Đồ án chuyên ngành ôtô 1
16 13020803560604 ĐH ĐT 4_K6 Đồ án 1 (ĐTVT)
17 13020303180605 ĐH CNH 5_K6 Đồ án môn học quá trình thiết bị
18 13020303180604 ĐH CNH 4_K6 Đồ án môn học quá trình thiết bị
19 13040103240606 ĐH CK 1_K6_HKP Đồ án chi tiết máy
20 13020303180603 ĐH CNH 3_K6 Đồ án môn học quá trình thiết bị