Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 20130109031030871 ĐH TC-NN 1-K8 Giáo dục thể chất 1
2 20130109031030872 ĐH TC-NN 2-K8 Giáo dục thể chất 1
3 13020904041549 CĐ ƯDTT 1_K15 Giáo dục thể chất 2
4 140111031120801CDDH CĐĐH Kế toán 1_K8_K8 Kế toán tài chính 4
5 140116031420805CDDH CĐĐH Kế toán 5_K8_K8 Quản trị văn phòng
6 20130109031030804 ÐH CK 4-K8 Giáo dục thể chất 1
7 140111031070804CDDH CĐĐH Kế toán 4_K8_K8 Kế toán quản trị 2
8 140103031020801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8_K8 Ăn mòn và bảo vệ kim loại
9 140103031190801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8_K8 Công nghệ mạ điện
10 QS2014.2_18 Trung đội 5 Đường lối quân sự của Đảng
11 140101031120801CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Công nghệ xử lý vật liệu
12 QS2014.2_24 Trung đội 7 Đường lối quân sự của Đảng
13 140116031420801CDDH CĐĐH Kế toán 1_K8_K8 Quản trị văn phòng
14 140111031220802CDDH CĐĐH Kế toán 2_K8_K8 Phân tích báo cáo tài chính
15 140111031120803CDDH CĐĐH Kế toán 3_K8_K8 Kế toán tài chính 4
16 140111031070802CDDH CĐĐH Kế toán 2_K8_K8 Kế toán quản trị 2
17 QS2014.2_6 Trung đội 10 Đường lối quân sự của Đảng
18 20130109031030864 ĐH TĐH 2-K8 Giáo dục thể chất 1
19 140116031030801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8_K8 Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế
20 20130109031030806 ÐH CK 6-K8 Giáo dục thể chất 1