Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 14010903070748 ÐH Hoá 3_K7 Giáo dục thể chất 5
2 QS2014.3_17 Trung đội 6 Công tác quốc phòng an ninh
3 14010903070736 ÐH QTKD 2_K7 Giáo dục thể chất 5
4 140105031270811 ĐH HTTT 2-K8_K8 Kỹ thuật lập trình
5 QS2014.3_29 Trung đội 10 Công tác quốc phòng an ninh
6 QS2014.3_16 Trung đội 6 Đường lối quân sự của Đảng
7 QS2014.3_10 Trung đội 4 Đường lối quân sự của Đảng
8 QS2014.3_5 Trung đội 2 Công tác quốc phòng an ninh
9 031105196001 TC HTKT 1_K60_K60 Kế toán thuế
10 QS2014.3_22 Trung đội 8 Đường lối quân sự của Đảng
11 14010903070735 ÐH QTKD 1_K7 Giáo dục thể chất 5
12 QS2014.3_8 Trung đội 3 Công tác quốc phòng an ninh
13 14010903070737 ÐH QTKD 3_K7 Giáo dục thể chất 5
14 QS2014.3_13 Trung đội 5 Đường lối quân sự của Đảng
15 14010903070746 ÐH Hoá 1_K7 Giáo dục thể chất 5
16 140116031500801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8_K8 Tin quản trị
17 140105031270810 ĐH HTTT 1-K8_K8 Kỹ thuật lập trình
18 QS2014.3_26 Trung đội 9 Công tác quốc phòng an ninh
19 QS2014.3_20 Trung đội 7 Công tác quốc phòng an ninh
20 14010903070756 ÐH Tiếng Anh 3_K7 Giáo dục thể chất 5