Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140213041431515 CÐ CĐT(C02) 1_K15 Tiếng Anh 2
2 140209041041607 CÐ Cơ khí (Cơ điện) 1_K16 Giáo dục thể chất 2
3 140204031740906 ĐH May 6_K9 Vật liệu may
4 140209041041653 CÐ CN Thông Tin 2(C06)_K16 Giáo dục thể chất 2
5 140203041571501 CĐ Công nghệ Hóa học 1_K15 Kỹ thuật phản ứng
6 140201041761604 CÐ Cơ khí (Cơ điện) 4_K16 Vẽ kỹ thuật
7 140213041431529 CÐ Điện, điện tử(C04) 1_K15 Tiếng Anh 2
8 140213041431508 CÐ Cơ điện(C19) 1_K15 Tiếng Anh 2
9 140203041381606 CÐ CTM (C01) 1_K16 Hóa học đại cương
10 140209041081630 CÐ Cơ khí (Cơ điện) 1_K16 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
11 140205041061602 CÐ CN Thông Tin 2(C06)_K16 Cơ sở dữ liệu
12 140212041081612 CÐ CN Thông Tin 1(C06)_K16 Tư tưởng Hồ Chí Minh
13 140209041041652 CÐ CN Thông Tin 1(C06)_K16 Giáo dục thể chất 2
14 140209041081621 CÐ Cơ khí (Cơ điện) 1_K16 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
15 140209041041602 CÐ May(C10) 2_K16 Giáo dục thể chất 2
16 140205041561602 CÐ CN Thông Tin 2(C06)_K16 Toán rời rạc
17 140208031300802 ÐH ĐT 2-K8 Thực hành điện tử cơ bản 1
18 140201041581609 CÐ CĐT(C02) 4_K16 Sức bền vật liệu
19 14021303801501 CĐ ƯDTT 1_K15 Tiếng Anh định hướng TOEIC 4
20 140212041081506 CÐ Cơ khí (C01) 2_K15 Tư tưởng Hồ Chí Minh