Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 14010903070701 ÐH CK 1_K7 Giáo dục thể chất 5
2 QS2014.3_10 Trung đội 4 Đường lối quân sự của Đảng
3 QS2014.3_7 Trung đội 3 Đường lối quân sự của Đảng
4 14010903070704 ÐH CK 4_K7 Giáo dục thể chất 5
5 14010903070728 ĐH HTTT 1_K7 Giáo dục thể chất 5
6 140107031750801CDDH CĐĐH Điện 1_K8_K8 Thực hành trang bị điện
7 QS2014.3_4 Trung đội 2 Đường lối quân sự của Đảng
8 14010903070726 ĐH KTMP 1_K7 Giáo dục thể chất 5
9 QS2014.3_1 Trung đội 1 Đường lối quân sự của Đảng
10 14010903070724 ÐH KHMT 1_K7 Giáo dục thể chất 5
11 QS2014.3_28 Trung đội 10 Đường lối quân sự của Đảng
12 14010903070702 ÐH CK 2_K7 Giáo dục thể chất 5
13 14010903070727 ĐH KTMP 2_K7 Giáo dục thể chất 5
14 QS2014.3_13 Trung đội 5 Đường lối quân sự của Đảng
15 140105031270810 ĐH HTTT 1-K8_K8 Kỹ thuật lập trình
16 QS2014.3_19 Trung đội 7 Đường lối quân sự của Đảng
17 031105146001 TC HTKT 1_K60_K60 Kế toán doanh nghiệp 2
18 QS2014.3_16 Trung đội 6 Đường lối quân sự của Đảng
19 QS2014.3_22 Trung đội 8 Đường lối quân sự của Đảng
20 140116031500801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8_K8 Tin quản trị