Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140112031060901 ÐH Hoá 1_K9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
2 140112041061615 CĐ Công nghệ Hóa học 1_K16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
3 14011003130901CLC ÐH CK CLC 1_K9 Vật lý 1
4 14011304371401 CÐ May(C10) 1_K14 Tiếng Anh chuyên ngành (May)
5 14011393010908CLC ÐH Ôtô CLC_K9 Tiếng Anh CLC 1
6 140112031060903 ÐH Hoá 3_K9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
7 140110031100905 ĐH May 3_K9 Vật lý
8 140114041021501 CĐ VNH 1_K15 Các dân tộc Việt Nam
9 140101031170916 ÐH Ôtô 6_K9 Cơ lý thuyết
10 14030503710601 ĐH KTPM1_HKP Đảm bảo chất lượng phần mềm
11 140109041031655 CÐ TKTT(C11) 1_K16 Giáo dục thể chất 1
12 140110031070974 ÐH QTKD 3_K9 Toán cao cấp 1
13 14030903060705 ÐH Hoá 1_HKP Giáo dục thể chất 4
14 140104041731601 CÐ TKTT(C11) 1_K16 Trang phục các dân tộc Việt Nam
15 140108041111504 CÐ Điện, điện tử(C04) 4_K15 Kỹ thuật điện tử
16 140310031110801 TCĐH Kế toán 1_K8_HKP Xác suất thống kê
17 140313031430801 TCĐH CK 1_K8_HKP Tiếng Anh 2
18 140110031070966 ÐH Ôtô 1_K9 Toán cao cấp 1
19 140112041061603 CÐ Kế toán 3 (C07)_K16 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
20 140101041761602 CÐ Điện, điện tử(C04) 2_K16 Vẽ kỹ thuật