Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 130409031010805CLC ÐH ĐT CLC 1-K8_K8 Công tác quốc phòng, an ninh
2 130409031020801CLC ÐH CK CLC 1-K8_K8 Đường lối quân sự của Đảng
3 130201031310801CDDH CĐĐH CK 1_K8 Đồ án chi tiết máy
4 130409031020806CLC ĐH KTMP CLC 1-K8_K8 Đường lối quân sự của Đảng
5 130409031080801TCDH TCĐH CK 1_K8_K8 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
6 13020403160601 ĐH May 1_K6 Hình họa
7 130409031020802CLC ÐH CK CLC 2-K8_K8 Đường lối quân sự của Đảng
8 130409031080810CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
9 13021304441434 CÐ QTKD(C09) 1 _K14 Tiếng anh 4
10 130409031080805CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
11 130409031080802TCDH TCĐH CK 1_K8_K8 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
12 13021304441419 CÐ HPT(C14) 1_K14 Tiếng anh 4
13 130409031080801CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
14 130409031080811CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
15 130409031080806CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
16 13020403190604 ĐH TKTT 1_K6 Hình hoạ 3
17 13021304441459 CÐ KTĐ(C04) 1_K14 Tiếng anh 4
18 130205041261503 CÐ CN Thông Tin 3(C06)_K15 Kiến trúc máy tính
19 130409031020804CLC ÐH Điện CLC 1-K8_K8 Đường lối quân sự của Đảng
20 130409031020807CLC ĐH Kế toán CLC 1-K8_K8 Đường lối quân sự của Đảng