Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 150402031111001 CĐĐH ÔTÔ 1_K10_K10 Đồ án thiết kế chế tạo phụ tùng ô tô
2 150412031010903 ĐH TC-NN 1_K9 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 150410031050906 ÐH KHMT 1_K9 Phương pháp tính
4 150407031080801 ÐH Điện 1-K8_K8 Điện tử công suất
5 15041303300701 ÐH Ôtô 1_K7 Tiếng anh 5
6 150412031010905 ĐH TC-NN 1_K9 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
7 150414031500801 ĐH VNH (HDDL) 1-K8_K8 Marketing du lịch
8 1504050358K60701 ÐH KHMT 1_K7 Lập trình ứng dụng CSDL trên Web
9 150405031350801 ÐH KHMT 1-K8_K8 Lập trình Windows
10 150410031050908 ÐH KHMT 1_K9 Phương pháp tính
11 150407031360907 ÐH Hoá 1_K9 Kỹ thuật điện
12 150402031260901 ÐH Ôtô 1_K9 Nhiệt kỹ thuật
13 150412031070904 ÐH Hoá 1_K9 Pháp luật đại cương
14 150211031121003CDNDH CĐN-ĐH Kế toán(507) 3_K10_K10 Kế toán tài chính 4
15 150413031440801 ÐH KHMT 1-K8_K8 Tiếng Anh 3
16 150412031070901 ĐH TC-NN 1_K9 Pháp luật đại cương
17 15041103490701 ÐH QTKD 1_K7 Quản trị sản xuất 2
18 15040704141401 CÐ Kỹ thuật nhiệt(C08) 1_K14 Kỹ thuật cháy
19 150412031010906 ĐH TC-NN 1_K9 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
20 150211031151002CDDH CĐĐH Kế toán 14_K10_K10 Kế toán và lập báo cáo thuế