Tin tức

Thông báo về việc kê khai hồ sơ mua Bảo hiểm y tế cho học sinh - sinh viên năm học 2017 - 2018

Sun, 12/11/2017, 08:32 GMT+7

Thực hiện luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008. Thực hiện Quyết định số 595/QĐ – BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình mua BHXH, BHYT… Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm. Các em Sinh viên phải kê khai hồ sơ gửi cơ quan Bảo hiểm để cấp mã sô BHXH thì mới đủ điều kiện để mua thẻ BHYT.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG  ĐẠI  HỌC  CÔNG  NGHIỆP  HÀ  NỘI

CỘNG  HÒA  Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Hà Nội, ngày 9  tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v kê khai hồ sơ mua BHYT cho học sinh - sinh viên năm học 2017 - 2018

 

Thực hiện luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008.

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ – BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình mua BHXH, BHYT…

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm. Các em Sinh viên phải kê khai hồ sơ gửi cơ quan Bảo hiểm để cấp mã số BHXH thì mới đủ điều kiện để mua thẻ BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi tham gia Bảo hiểm y tế của sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu:

1.     Trưởng các Khoa, Trung tâm đào tạo

Khẩn trương triển khai thông báo và đôn đốc toàn bộ sinh viên hiện đang học (Trừ các hệ đào tạo: Tiến sĩ, Cao học, VLVH, hệ liên thông) truy cập vào cổng giao dịch BHXH điện tử. Địa chỉ http://baohiemxahoidientu.vn/msbhxhhssv. Kê khai thông tin cá nhân và thông tin hộ gia đình chuyển dữ liệu về trước ngày 20/11/2017 để Nhà trường tổng hợp làm thủ tục mua BHYT cho SV kịp thời.

2.     Trung tâm Quản lý chất lượng

Nhắn tin điện tử với nội dung: Thông báo cho SV kê khai thông tin cá nhân, thông tin hộ gia đình để cấp mã sổ BHXH và mua BHYT bằng cách truy cập vào địa chỉ http://baohiemxahoidientu.vn/msbhxhhssv.

3.     Trung tâm Truyền thông và quan hệ công chúng

Đăng tải thông tin cho sinh viên toàn trường biết truy cập vào địa chỉ http://baohiemxahoidientu.vn/msbhxhhssv để kê khai thông tin cá nhân và thông tin hộ gia đình.

4.     Phòng Tài chính kế toán

Tổng hợp danh sách số lượng của HSSV đã kê khai, rà soát lại thông tin của SV gửi BHXH Quận Bắc Từ Liêm để mua BHYT cho sinh viên.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ với Đ/c Trịnh Thị Chiên, ĐT liên hệ: 0983730076 để được hướng dẫn.

Đề nghị Trưởng các Khoa, Trung tâm đào tạo nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                            Trần Đức Quý

Bình luận
Ý kiến bình luận