Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Thi tốt nghiệp lý thuyết nghề (Ô) Trình độ: Cao đẳng nghề
Hình thức thi: Tốt nghiệp (100 %TL) Số tín chỉ: 0 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 18062022_2 Lớp ưu tiên: 18062022_2
Trang       Từ 1 đến 3 của 3 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 0835030094 Trần Hữu Đức                  
2 0935030044 Hoàng Văn Nghiệp                  
3 1035030151 Nguyễn Hữu Tiến                  
Trang       Từ 1 đến 3 của 3 bản ghi.