Tin tức

Về kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ phụ thứ hai năm học 2014-2015 đối với SV hệ Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

Fri, 21/08/2015, 11:38 GMT+7

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 
 

 


Số: 911/TB-ĐHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


        Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ phụ thứ hai năm học 2014-2015 đối với SV hệ Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

 
 

 

 

Căn cứ theo quyết định  thành lập các lớp độc lập trong học kỳ phụ thứ hai năm học 2014 - 2015 cho sinh viên Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, Nhà trường thông báo kế hoạch thu, nộp kinh phí như sau:  Thời gian nộp từ ngày 17/8/2015 đến ngày 31/8/2015.

          Yêu cầu sau ngày 31/8/2015 Phòng Tài chính – Kế toán tổng hợp, báo cáo tình hình thu, nộp kinh phí của sinh viên cho lãnh đạo nhà trường và các bộ phận liên quan.

Ghi chú: Sau ngày 31/8/2015 nếu những sinh viên nào không hoàn thành kinh phí theo đúng thời hạn trên, kết quả của các học phần đã học sẽ không được công nhận (Kinh phí của kỳ phụ này sinh viên vẫn phải đóng vào kỳ kế tiếp).

 

 

 

Nơi nhận:

-   Các khoa, TTĐT trong trường;

-   Phòng TCKT, Đào tạo; TT QLCL

-   Lưu VT, CT HSSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                Hà Xuân Quang

 

Bình luận
Ý kiến bình luận