Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Điều khiển lập trình PLC Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Bài tập lớn Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160107041111604 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 4_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 66 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1631040411 Lê Duy An 6
2 1631040363 Hà Việt Anh 7
3 1631040370 Nguyễn Tuấn Anh
4 1631040314 Trần Văn Bách 8
5 1631040324 Phan Duy Bảy 8
6 1631040383 Nguyễn Văn Bình 8
7 1631040390 Nguyễn Văn Bình 8
8 1631040344 Phạm Văn Bình 7
9 1631040322 Vũ Bá Công 7
10 1631040315 Trần Cao Cường 6
11 1631040332 Phạm Quang Đại 7
12 1631040409 Đinh Tiến Đạt 6.5
13 1631040321 Đỗ Đắc Đạt 6.5
14 1631040405 Lê Thành Đạt 6.5
15 1631040386 Nguyễn Viết Đệ 6.5
16 1631040346 Phạm Văn Đỉnh 8
17 1631040408 Phạm Minh Đức 8
18 1631040404 Trần Xuân Đức 8
19 1631040342 Nguyễn Mạnh Dũng
20 1631040326 Nguyễn Hữu Giang 7
21 1631040414 Lương Hoàng Hà 6
22 1631040325 Giáp Đình Hải 6
23 1631040042 Nguyễn Văn Hải 6.5
24 1631040345 Trần Tiến Hải
25 1631040385 Trần Trọng Hoàng 7
26 1631040339 Hoàng Văn Hùng 6.5
27 1631040367 Trần Đình Hướng 7
28 1631040337 Nguyễn Đình Huy 6
29 1631040397 Đỗ Cao Kỳ 6.5
30 1631040402 Lã Ngọc Linh 6.5
Trang       Từ 1 đến 30 của 66 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10