Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Nguyên lý hệ điều hành Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Bài tập lớn Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160105041401701 Lớp ưu tiên: CÐ CN Thông Tin 1(C06)_K17
Trang       Từ 1 đến 30 của 82 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1731060012 Nguyễn Đức Anh 5
2 1731060005 Nguyễn Tuấn Anh
3 1731060018 Trịnh Văn Ánh 4
4 1731060029 Hồ Văn Bình 0
5 1731060001 Nguyễn Văn Bình 1
6 1731060077 Phạm Trần Phú Bình 5
7 1631060187 Trần Tuấn Cảnh 4
8 1731060038 Đinh Văn Cao 5
9 1731060081 Nguyễn Tuấn Chí 5
10 1731060049 Phí Bá Chiến
11 1731060008 Nguyễn Thành Công
12 1731060041 Đào Tiến Đạt
13 1731060014 Nguyễn Đình Đạt
14 1731060071 Nguyễn Văn Đạt 8
15 1731060039 Phạm Văn Định 5
16 1731060042 Hà Trung Đức 4
17 1731060025 Lê Vĩnh Đức 5
18 1731060053 Nguyễn Hữu Đức
19 1731060016 Nguyễn Văn Đức 5
20 1731060078 Phạm Minh Đức 6
21 1731060064 Đỗ Anh Dũng 7
22 1731060024 Phùng Việt Dũng
23 1731060065 Đặng Đình Dương
24 1731060036 Nguyễn Hải Dương 5
25 1731060075 Nguyễn Văn Duy 4
26 1731060021 Đoàn Văn Giang 1
27 1731060030 Nguyễn Trọng Giáp 7
28 1731060023 Bùi Trọng Hải
29 1731060006 Hoàng Hải
30 1731060069 Nguyễn Hữu Hải
Trang       Từ 1 đến 30 của 82 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10