Tin tức

THÔNG BÁO: Về kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ I năm học 2014-2015

Thu, 28/08/2014, 20:47 GMT+7

Để việc thu, nộp kinh phí của học sinh, sinh viên không bị trùng lặp, được chia đều theo thời gian của năm học và theo tiến độ đào tạo, kế hoạch học tập năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ I năm học 2014-2015.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 
 
 

Số: 1354/TB-ĐHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

        Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ I năm học 2014-2015

 
 
 

Để việc thu, nộp kinh phí của học sinh, sinh viên không bị trùng lặp, được chia đều theo thời gian của năm học và theo tiến độ đào tạo, kế hoạch học tập năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ I năm học 2014-2015 như sau:

* Đợt 1: Thời gian nộp từ ngày 10/9/2014 đến 09/10/2014, gồm các lớp: Đại học (K6, K7, K8), LTCĐ ĐH K8, LT TC ĐH K8;

* Đợt 2: Thời gian nộp từ ngày 01/10/2014 đến 30/10/2014, gồm các lớp: Cao đẳng (K14, K15), TCCN K60, TCN K12, Cao đẳng nghề (K6, K7, Jica).

          Yêu cầu sau các ngày 09/10/2014, 30/10/2014 Phòng Tài chính – Kế toán tổng hợp, báo cáo tình hình thu, nộp kinh phí của sinh viên cho lãnh đạo nhà trường và các bộ phận liên quan để đôn đốc.

Ghi chú: Các lớp thuộc các khoa: Kế toán – Kiểm toán,  CN May & Thời trang, CN Hóa, Trung tâm Cơ khí, Trung tâm Việt Hàn học tại khu B  đóng học phí tại Phòng thu học phí khu B theo kế hoạch sau:

 Đợt 1: Từ ngày 10/9/2014 đến ngày 20/9/2014

 Đợt 2: Từ ngày 01/10/2014 đến 10/10/2014.

(Sau thời hạn trên học sinh, sinh viên nào chưa đóng sẽ ra phòng Tài chính - Kế toán khu A nộp.)

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-          Các khoa, TTĐT trong trường;

-          Phòng TCKT, Đào tạo;

-          TT QLCL, TTNNTH;

-         Lưu VT, CT HSSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                               

 

                            Hà Xuân Quang

 

Bình luận
Ý kiến bình luận